Home “ерапи€ 10 убиеца на любовта
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В dushevenkomfort.com   

10 убиеца на любовта—рещат се веднъж мъжът и жената и решават: ДЌека да живеем† заедноФ. “ова е състо€нието на любов: когато мислите са еднакви, когато с половин дума двамата се разбират, когато си готов да отидеш накра€ на света заради други€.

“ова състо€ние много прилича на парче стъкло, което двамата понас€т със себе си в дълги€ си жизнен път. ’ващат го от двата кра€ и го понас€т. ¬с€ко преп€тствие в живота им се отраз€ва върху стъклото.
“о е крехко и у€звимо и един малък момент може да го разсипе на парчета.

 ъде се намират тези критични точки, в които дори и малкото попаднало камъче може да превърне вс€ко стъкло в купчина прах?


 ои† са убийците на отношени€та, по-силни от взаимната любов?


’ил€ди са причините за разпадане на здравите връзки, но 10 от т€х със сигурност унищожават щастието на влюбените.

ћиналото
јко живеете в миналото е невъзможно да се движите в бъдещето. јко н€кой от вас сравн€ва насто€щите си отношени€ в двойката с предишни€ партньор, далеч н€ма да стигнете.
“ова, което е било, вече си е отишло. “очка.
“ова, което е сега не е ксерокопие на старото. “о е нещо съвсем друго.
ясно е, че тр€бва да се учим от грешките на миналото. Ќо ако партньорът на глас сравн€ва качествата на половинката си с тези на бившите си спътници, то такава двойка е безперспективна. “€ не е фокусирана върху бъдещето.
ћислете, говорете и правете планове само за бъдещето.


‘орсиране
—табилните отношени€ се развиват естествено и постепенно. Ќе при всички с еднаква скорост. » не винаги до нивото, което очаквате.
¬ръзката между мъжа и жената е тайнство. Ќе случайно се казва, че браковете се извършват на небесата.
” много хора това инстинктивно чувство липсва. “е започват да форсират максималното сближаване във време, когато другата страна все още не е готова. Ќе на всички им се харесва да ги пришпорват.
јко допуснете тази грешка, отношени€та ви ще бъдат сразени с един удар.
√оворете с вашата половинка за затруднени€та и притеснени€та си.

«ависимост-независимост
“ук балансът е много крехък и деликатен. «алитани€та в едната или в другата страна са в еднаква степен убийци на любовта.
ƒори и двамата да се стремите да н€мате нищо лично свое, отделно от други€, добре би било малко да се пооттеглите. Ќе забрав€йте, че ваши€т съюз се състои от две отделни индивидуалности, които имат право на лична територи€.
¬ъзможно е да се случи и така, че вашата половинка да се чувства като в клетка, а вас да ви възприема като човек, който и отнема свободата.
ќт друга страна прекалено гол€мата независимост може да предизвика чувство на самотност у партньора.
Ќезабавно говорете за проблема си. ќпределете границите на† пространството и времето, на зависимостта и независимостта. »наче ще бъде късно. √оворете сега!

∆итейски стресове
 огато ваши€т съюз е стабилен, вие имате усещането, че сте клетка, отделена от останали€ св€т. Ќо реални€т живот безжалостно се вр€зва във вашата малка клетка със своите проблеми: финансови неуредици, деца от предишни бракове и какви ли още не главоболи€.
Ќеспособността да се справите с подобни стресове може спокойно да разбие вашите устойчиви отношени€.
√оворете за проблемите си и търсете решението им.


–азличие в целите
јко не сте достатъчно внимателни в отношени€та си, те много лесно могат да се разрушат от недостатъчно общуване помежду ви или от кариерни интереси.
јко интересите на едини€ доминират над интересите на други€, то тогава втори€т се превръща в жертва. ¬ този случай сте съвсем близо до пропастта на отчуждението .
«а да запазите баланса помежду си, говорете и намерете общи цели, които ще ви обедин€т.

ѕри€телите и семейството
ѕо-гол€мата част от живота си ние лично† прекарваме със семейството и с при€телите си. “очно по същи€ начин прекарва живота си и наши€т партньор.
Ќа практика излиза, че ние се намираме с любими€ си човек не изолирани един с друг, а в обкръжението на при€телски€ и семеен кръг. » ако ваши€т партньор негативно възприема обкръжението ви, то това е сериозен враг на отношени€та ви.
Ќевъзможно и немислимо е да обичаме ц€лото обкръжение на партньора си, така както обичаме сами€ него. Ќо ако имате продължителни разногласи€ с неговите/нейните родители, брат, сестра, много е възможно да дойде момент, в който дотолкова да не се понас€те, че да не можете да стоите в една ста€. » тук се по€в€ва едно неизвестно: какъв ще бъде негови€т/нейни€т избор и на чи€ страна ще застане.
 олко много стабилни връзки с тр€сък се разрушават, когато едини€т от двамата има лоши† отношени€та† със семейството на партньора си. —ъщото може да се случи и ако сте враждебно настроени към при€телите на половинката си.
Ѕъдете просто възпитан човек Ц поддържайте дружески отношени€.

„ужди† хора
ƒвойката е съюз от мъж и жена. ўом се по€ви трети излишен, всичко тръгва наопаки. ќсобено когато това се окаже бивши€т/бившата.
јко се озовете в подобно ситуаци€ , действайте колкото може по-бързо. Ќа ДпочитателитеФ, натрапилите се при€тели† р€зко и категорично дайте да разберат, че вие имате други приоритети, иначе вашето дружелюбие и мекота могат да засил€т т€хното натрапничество.
√оворете незабавно за отношени€та с натрапника.

¬редни† навици
¬ началото на връзката ви си мислите, че всичко в партньора ви е прекрасно. Ќо с времето установ€вате, че той има н€кои малки дразнещи ви навици: разхвърл€ вещите си, слага мокри€ си чадър върху пода и още н€колко подобни.
ѕървоначално си казвате, че никой не е съвършен и се примир€вате.† Ќо с времето зацикл€те върху това и то започва да ви дразни все повече. » тогава мокри€т чадър може да стане убиец на вашите отношени€.
Ќе губете време: говорете за проблема и заедно намерете решение.


¬исоко ниво на комфорт
 огато поживе€т заедно известно време, мъжът и жената намират стабилно ниво на комфорт един в друг и настъпва успокоение.  олкото повече стават при€тели, толкова повече интимността между т€х се превръща в рутина и всекидневие. » това е точката, в ко€то отношени€та се преобръщат. —ексът напуска† дневни€ ред още преди двамата да са осъзнали това. ѕозната ситуаци€.
Ќо сексът е интимната основа, на ко€то се крепи ваши€т съюз! јко сте го изключили от живота си, значи имате сериозен проблем.
√оворете и намерете задоволително и за двама ви решение.

»знев€ра
“€ е убиец номер едно. Ќе вс€ка двойка оцел€ва след изм€ната. ƒаже двамата да работ€т над прежив€ването на това предателство, не ги очаква блест€що бъдеще.  акто и да се кълне виновната страна, че това никога повече н€ма да се повтори, червейчето на съмнението† ще гризе отровената душа на измамени€. ћоже би н€кой ще може да продължи да живее с това чарвейче, но едва ли той може да се нарече щастлив човек.
Ќе изневер€вайте на любими€ си човек. “ова никога не може да се поправи.
¬ подобна ситуаци€ н€ма и какво да се говори Ц говор€т фактите.

јко внимателно сте прочели дотук стати€та, сигурно сте забел€зали още един убиец на любовта, най-опасен от всички останали: ƒј Ќ≈ √ќ¬ќ–»“≈ «ј ѕ–ќЅЋ≈ћ»“≈, които имате в† отношени€та си. “ой като с нож отсича нишките на любовната връзка и € лишава от жизненост.

» така, погледнахме в очите убийците на нашата любов. ¬ече ги познаваме. Ќека те да се бо€т от нас, а не ние от т€х.
јко н€кои от т€х се прокраднат във вашата щастлива и стабилна връзка, седнете и поговорете честно и конструктивно. ќпитайте се да намерите решението на проблема си.† —ъс сигурност ще постигнете резултат, ако се движите към бъдещето, а не тъпчете в миналото или в безмълвното насто€ще.
√оворете един с друг от сърце и любовта ще ви даде най-точни€ съвет.


(ѕо материали на: dushevenkomfort.com. ѕубликувана с разрешение)

бутон за сподел€не

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.