Home “ерапи€ «а разликите между половете

«а разликите между половете автор: —то€н √еоргиев


ѕрез последните години ставаме свидетели на ненаучно-основани схващани€ по отношение на половете и брачни двойки прежив€ват високи степени на конфликтност, поради неразбирането си за различи€та при мъжете и жените. ќбщоприетото схващане е, че едва ли не двата пола са идентични, като се изключи способността на жените да износват и раждат деца. “ова е грубо пренебрегване на открити€та на генетиката, психологи€та и социалната наука при разбирането за половете. ќколо 30% от браковете в Ѕългари€ завършват с развод и основната причина е документирана като Унесходство на характеритеФ. —ме€ да твърд€, че това несходство по-скоро се израз€ва в неспособността на мъжете и жените да осъзна€т, че —ј –ј«Ћ»„Ќ» и да оцен€т този факт чрез целенасочена работа над своите взаимоотношени€.

√енетичните различи€ между половете
–епродуктивната способност при жените предизвиква по-гол€ма нужда от сигурност и вътрешна стабилност у т€х. — други думи, поради своето развито чувство на отговорност за децата, жените са по-р€дко склонни да поемат рискове и да се втурват в непознатото бъдеще в сравнение с мъжете. ћъжете са по-склонни към поемане на предизвикателства, рискове, промени и авантюри. ∆ените обичат сигурността, предвидимостта, верността и посвещението. ѕри финансовото инвестиране, те са по-склонни към инвестиции с малка възвращаемост, но с по-гол€ма степен на сигурност.
∆ени и мъже влизат в сериозни конфликти, без да осъзнават предимствата от този вид различи€, а именно: т€ балансира неговото импулсивно поведение, а той Ц нейната склонност към безпокойство.

‘изиологични и психологични различи€ между половете
∆ените притежават три много важни физиологични функции, които отсъстват напълно при мъжете Ц менструаци€та, бременността и лактаци€та. ¬с€ка една от тези функции повли€ва на поведението и чувствата по драматичен начин. ∆ените са по-склонни да откликват емоционално, те се сме€т и плачат по-често. ∆ените се различават в конструкци€та на скелета Ц те имат по-малка глава, по-широко лице, по-къси крака, по-широк таз. ћлечните зъби на момчетата остават за по-дълго при момчетата (Dr Paul Popenoe, УAre Women Really Different?Ф).

∆енските хормони са по-сложни и разнообразни, а жлезите работ€т по различен начин за двата пола.  ръвта на жените съдържа повече вода и с 20% по-малко червени клетки. “ъй като червените клетки осигур€ват кислород за ц€лото т€ло, т€ се измор€ва по-лесно и е по-склонна към обща отпадналост. ћъжете са с 50% по-силни от жените, измеримо в груба сила. —ърцето на жената бие по-бързо от това на мъжа (80 срещу 72 удара в минута).  ръвното нал€гане при жените варира повече от минута на минута и те са по-склонни към високо кръвно нал€гане. ∆ените също могат по-лесно да прежив€ват високите температури в сравнение с мъжете.

∆ените живе€т по-дълго, най-веро€тно поради сво€ уникален хромозомен модел. ќбикновено жената наджив€ва мъжа с три-четири години. ќсвен това, жените имат по-позитивен възглед към живота, в сравнение с мъжете, още от утробата. ћъжете имат по-висока степен на инцидентност при настъпване на смърт за почти вс€ка болест (Dobson, Marriage and Family).

–азличи€ във възпри€ти€та между половете
»звестни€т финансов консултант ƒейв –амзи твърди, че са налице сериозни различи€ между двата пола по отношение управлението на личните финанси. «а жените това е въпрос на сигурност, а за мъжете Ц на самочувствие.
∆ените и мъжете се различават по отношение на конкуренци€та. «а жените, играещи на пинг-понг, ћонополи, домино и т.н, събитието е повод за общуване и сближаване. ћъжете гледат на играта като на военен поход, в който са призвани да побед€т на вс€ка цена.

–азличи€ по отношение на сексуалността между половете
∆енската сексуалност обикновено се покачва постепенно, докато стигне сво€ връх н€къде съм 36-38-мата година. Ќивото на тестостерона при мъжа бавно спада с нарастване на неговата възраст и неговата сексуална активност съответно намал€ва. ƒоказано е също, че мъжката сексуалност може да бъде събудена почти мигновено, независимо от умората, докато при жените умората действа пр€ко върху желанието им за секс. »ли, с други думи Ц мъжът иска секс веднага, докато за жената наличието на емоционална връзка е решаващо за нейното отдаване на мъжа.

ƒвойките в конфликт
Ќачинът, по който мъжът и жената реагират на конфликтните ситуации, определ€ дали ще съуме€т да преодоле€т възникналата криза, а наличието на взаимно приспособ€ване към индивидуалните особености и различи€ осигур€ва дълбоко личностно и семейно удовлетворение. ћежду другото, двата пола се различават дори и по начина, по който гледат на конфликтите си. —ъпругите обикновено са онези, които повдигат въпроса, поради загрижеността им за близостта в брака.

∆ените по-добре помн€т различни обществени събити€ от мъжете и по-трудно се объркват и дезорганизират при силни отрицателни емоции. ћъжете в повечето случаи предпочитат да избегнат конфликта, когато отрицателните емоции станат много силни. “е се опитват да мисл€т рационално, да действат помирително и са склонни да преминат направо към н€кой рационален опит за разрешаване на проблема (обикновено с намерение да го отстран€т), преди да са разбрали и станали съпричастни на чувствата на жена си (H. Norman Wright, Marriage Counseling).

ƒоктор –айт твърди, че в състо€ние на конфликт една двойка про€в€ва пет стила на конфликтност:
1. ќттегл€не Ц най-безполезни€т метод за справ€не с конфликта, характерен за хора, склонни да гледат на конфликта като неизбежен и които см€тат, че могат да направ€т твърде малко, за да го управл€ват.
2. —печелване Ц този стил се избира от хора, които чувстват, че самочувствието им е застрашено и те тр€бва да спечел€т конфликта, за да защит€т интересите си. ѕечеленето става основна цел, независимо от цената, пон€кога завършваща с край на взаимоотношението.
3. ќтстъпване Ц това са индивиди, които изб€гват конфронтаци€та на вс€ка цена, но в крайна сметка се оказват изпълнени с чувство за вина, мъченичество и скрита злоба към партньора.
4.  омпромис Ц или т.нар техника на пазарене, при ко€то ти даваш малко, за да получиш малко. ¬същност, подобна ситуаци€ може да застраши една връзка.
5. –азрешаване Ц при този стил, конфликтите се преодол€ват чрез открито и пр€ко общуване. ƒвойката прекарва време, докато си пасне, се приспособи и оцени своите различи€. ¬същност, разрешаването е онова, което носи реални ползи за една връзка.

ѕреди време заедно с жена ми консултирахме една двойка, дошла с високи очаквани€ при нас. —лед предложен тест за състо€нието на брачната двойка и двамата отбел€заха Ус много надеждаФ очакване в ефективността на срещата. —лед извършен анализ и диагностика на нивото на посвещение у двойката установихме, че ¬ан€ и јлекс (примерни имена) са дълбоко предадени един на друг, стрем€щи се да задовол€т желани€та си и готови да направ€т съществени промени и необходими приспособ€вани€ за запазване целостта на връзката.

ябълката на раздора се състоеше в по€вата на друга жена с предизвикателно поведение, ко€то е възбудила ревността на »рена като се държала† прекалено близо с јлекс. ћъжът обаче не е влагал абсолютно нищо в отношението си към другата жена и беше учуден как изобщо подобни неща могат да карат жената да ревнува. “ова негово отношение беше предизвикало затвар€не и дълбоко наран€ване у жената.

—лед провеждането на дълъг разговор об€снихме на јлекс, че мъжът и жената имат сериозни разлики в начина, по който интерпретират събити€та, както и в своите възпри€ти€. «а жената е от абсолютна важност да се чувства незаменима, единствена, сигурна и защитена. «а мъжа пък е странно как човек може да бъде толкова свръхчувствителен и да се зас€га дори и от случайни срещи с друга жена. ѕосъветвахме јлекс да помоли за прошка съпругата си и да направи всичко възможно вечер да се прибира навреме, да € обгърне с внимание и ¬»Ќј√» да се обажда, ако се налага да се види насаме с друга жена. ќбърнахме се и към ¬ан€ с молба да даде повече свобода и лично пространство на съпруга си и да му се довер€ва повече. ¬сичко това, с подробно раз€снение за разликите между мъжа и жената.

«а щастие и двамата про€виха видимо усърдие при справ€нето с възникнали€ конфликт и взаимоотношението им започна да се подобр€ва.

¬ заключение
–азбирането за различи€та между половете е критично за поддържането на здравословен емоционален климат в един брак. ƒвойките следва да отчетат този факт и да работ€т за приспособ€ването си. ¬същност, това може да им помогне да преживе€т истинско семейно щастие и удовлетворение.

(ѕравата са на www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.