Home —тъпки
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

15 стъпки до изнев€ратаѕрелюбоде€нието не се случва просто така. „овек не решава н€кой ден просто хей така да скочи в леглото с друг и да изневери на посто€нни€ си партньор. ѕрелюбоде€нието е кулминационната точка на множество малки стъпки към изнев€рата. ¬с€ка стъпка сама по себе си далеч не изглежда сериозна или поне не е много по-напред от предишната. “ова ни кара лесно да взимаме решението за тази Уоще една малка стъпчицаФ и да не се притесн€ваме, че ще нараним хората, които ни обичат.


—ледващите 15 стъпки са условни. “е анализират как изнев€рата възниква и се развива са на базата на интервюта, разговори, признани€ и кореспонденци€ с много хора, попаднали в ситуаци€ на изнев€ра. Ќаши€т въпрос е: У ак това се случи?  акви б€ха малките стъпки, които доведоха до тази ситуаци€?Ф –едът варира отчасти от човек до човек, от случай до случай, то това е главната прогреси€, ко€то изплува в повечето инциденти. “ова не е н€какъв теоретичен списък. “ова са истинските стъпки, които са били предприети от истински хора, които са изневерили и после са съжал€вали за това. “е ни разказаха всичко това. “ези стъпки идват до вас с цената на много разбити истински животи.

1. —подел€не на общи интереси.
УЌие имаме толкова много общи неща, чак е странно.Ф
У» двамата харесваме една и съща музика.Ф
У“ой е толкова духовно извисен... јз търсех н€кого, с когото да сподел€ моите духовни борби.Ф
У“ой е бил на места, където аз винаги съм искала да отида. Ѕеше толкова интересен събеседник.Ф
У» двамата обичаме конете, така че започнахме да €здим заедно.Ф
У“€ беше първата жена, ко€то наистина обичаше разходките на открито, дори риболова Ц б€х очарован!Ф
У“ой е правил неща, за които винаги съм си мечтала да направ€.Ф

2. ћислено сравн€ване с насто€щи€ партньор.
Ућо€т партньор не се интересува от духовни неща, а този мъж знае толкова много неща, които ме интересуват.Ф
У“€ беше слаба, привлекателна и добре облечена Ц доста различна от мо€та съпруга, ко€то напоследък не се грижи за себе си.Ф
У“ой толкова добре ме разбира и умее да ме изслушва Ц мо€ съпруг винаги претупва нещата, бърза и не иска да ме чуе.Ф
Ућо€т съпруг не иска да разговар€ с мен Ц той просто се прибира от работа и с€да да гледа телевизи€. ѕосле срещнах този мъж, който е съвсем различен Ц нежен, обича да говори, да сподел€ неща от живота си с мен.Ф

3. ѕосрещане на емоционални нужди.
У“ой разбира как се чувствам и ми предлага съпричастието и разбирането, за което б€х зажадн€ла и не получавах.Ф
У“€ беше там, когато имах нужда от не€.Ф
Уќт него получих емоционалната подкрепа, ко€то н€мах в къщи.Ф
У»мах такава нужда от внимание, че в един момент б€х готова да го получа от всеки Ц предполагам от там започна всичко.Ф
УЌикой не пов€рва в мен, преди да се по€ви той. “ой ме окуражи, вдъхнови ме и ми пов€рва.Ф
У∆ена ми посто€нно е заета с децата и въобще не се интересува от мен или работата ми. “ази жена ме харесва и см€та, че съм н€кой. “ова ме кара да се чувствам добре.Ф

4. ќткриване на възможности да бъдем заедно.
УЌе обичах да ход€ на тази работа, но след като започна при€телството ни, всичко започна да изглежда по-хубаво.Ф
Ујз мислех за възможността да съм с не€ през ц€лото време на отиване към работата.Ф
Уќткрих, че мисл€ за него, когато сутрин се обличах, чудейки се дали изглеждам добре или ще му хареса ли парфюма ми.Ф
У’одех на фитнес вс€ка седмица, защото знаех, че и т€ ще е там.Ф
У«апочнах да ход€ на ски, за да съм по-близо до него.Ф
У¬секи път, когато минавах покрай къщата й си мислех как ще се видим тази недел€.Ф
У„удех се дали той ще дойде тази събота на събирането вечерта.Ф

5. ѕро€ви на нечестност към партньора.
У огато жена ми питаше дали “€ е била на събирането, аз се преструвах, че не помн€ Ц точно тогава започнах да град€ стената между нас.Ф
Уѕравех се, че излизам на танци с групата, но всъщност ходех на танци с него.Ф
У¬еднъж жена ми ме попита направо за не€, но аз отрекох всичко - все пак не б€хме направили нищо лошо още. —ега разбирам, че това е била една от точките, в които не е било късно да се върна обратно.Ф
У–азказвах пон€кога на съпруга си за Ќего с досада, като за Уонзи шеф от работатаФ. — това изглежда се опитвах да притъп€ вниманието му.Ф
У огато излизахме заедно - аз и той, заедно с нашите съпрузи Ц аз се правех, че той не ме интересува и даже по-късно го критикувах пред съпруга ми. ѕредполагам, че съм се опитвала да скри€ истинските си чувства към него от съпруга ми.Ф

6. ‘лиртуване и закачки.
У–азбрах го от начина, по който ме погледна. “€ ме погледна направо в очите, после крадешком слезе надолу по т€лото ми и накра€ отново се вгледа в очите ми. –азбрах, че се интересува от мен като повече от при€тел. Ѕ€х толкова поласкан от интереса й, че не изб€гах.Ф
Уѕосле ние започнахме да се шегуваме един с друг, често говорейки двусмислено. ѕон€кога се шегувахме дори когато сме с други. ќтначало изглеждаше невинно, но все повече разбирахме, че това значи нещо за нас.Ф
У«апочнахме да се шегуваме и да говорим, че изглежда сме Усъздадени един за другФ. ѕосле започнахме да се шегуваме какви ли съпрузи бихме били, ако сме заедно.Ф
У»ма страхотно чувство за хумор. ѕрежив€л е много и обича да ми разказва. ¬инаги научавах нови неща и се смеех с него.Ф
У“ой има толкова убийствени очи.  огато ме погледне, кара ме да се чувствам специална, направо се разтап€м. Ѕитката с импулсите ми беше безнадеждна Ц знаех, че той ме има.Ф

7. –азговори за лични неща.
У√оворехме за разни неща Ц не много сериозни, просто неща, които имат значение за него или тревожат мен.Ф
У—рещнахме се на кафе и поговорихме.Ф
У»мам проблеми със сина си и т€ изглежда разбира по-добре ситуаци€та от всеки, с когото съм разговар€л досега. —танахме наистина добри при€тели. “ова е най-странното Ц ние никога не сме имали намерение да стигаме толкова далеч.Ф
У“ой ми разказа за съпругата си, ко€то посто€нно мислела, че е нечестен. Ѕеше толкова сладко откровен.Ф
УЅ€х загубила баща си наскоро и той беше загубил майка си преди година. »зглежда той разбираше точно как се чувствам и говореше с мен часове.Ф
Уѕрекарвахме толкова много време заедно! ћожех да се закълна, че той знае повече за мен от съпруга ми.Ф

8. –едки все още прегръдки, хващани€ за ръце или кратки докосвани€.
У“ой никога не ме е докосвал. ѕосле една вечер, след работа, той се наведе към мен и каза: У“и си толкова специална, благодар€ ти за всичко.Ф ѕосле се наведе и ме прегърна нежно само за секунда. ’ареса ми как ме накара да се почувствам и започнах да си го повтар€м отново и отново в мислите. —ега знам, че е тр€бвало да спра. Ќикога не съм имала намерение да разруша семейството си.Ф
У“€ посто€нно висеше в къщи и беше най-добрата при€телка на жена ми. „есто оставаше в къщи до късно да гледа телевизи€, дори след като жена ми си беше легнала. “€ с€даше до мен на дивана и аз б€х привлечен от не€ като нощна пеперуда от лампа.Ф
У“ой често ме потупваше по рамото Ц знаете как Ц като признание за доброто, което съм направила. Ќо аз знаех, че това значи повече.Ф
Уѕърви€т път, когато т€ ме докосна, беше докато сед€хме един до друг. јз й казах нещо смешно и т€ сладко се разсм€. ѕосле под масата ме стисна леко за кол€ното с ръка. “ова беше наистина вълнуващо за мен.Ф
У¬секи път, когато си стискахме ръце на изпращане, т€ забав€ше сво€та повече, отколкото за едно ръкостискане. Ќикой друг не би забел€зал, но аз знаех, че това е повече от ръкостискане Ц виждаше се в очите й. “€ също знаеше.Ф

9. —пециални писъмца или подаръци.
У“ой започна да ми пише писъмца и бележки, които остав€ше на бюрото ми или ги изпращаше по имейл. “е не казваха нищо, което може да бъде проследено. јко н€кой ги намереше, не би заподозр€л нищо. Ќо ние двамата знаехме какво става и не искахме да спрем.Ф
Уѕон€кога му се обаждах и му остав€х кратки съобщени€. “ой ми изпращаше —ћ—-и.Ф
У“ой ми купи малък подарък Ц не скъп, но показваше, че знае какво аз харесвам.Ф
У“€ започна да ми остав€ неподписани бележки на бюрото, на които сподел€ше чувствата си. “ова ме уплаши в началото, защото мислех, че н€кой може да ги намери. Ќо след време забел€зах, че търс€ да намер€ следващата, независимо от риска.Ф

10. Ќамиране на оправдание за обаждане или среща.
Ујз започнах да връщам разни инструменти, взети от мъжа й назаем във време, в което знаех, че той не е в къщи.Ф
У„аках до кра€ на работни€ ден и точно тогава му се обаждах, че има бизнес въпроси, които тр€бва да обсъдим.Ф
У олкото повече пречки имахме, толкова по-добре планирах как да прекараме повече време заедно. «апочнахме да се виждаме по-често.Ф
У“€ започна да реорганизира графика си, така че да остава повече време без съпруга си. јз се оказвах наоколо и често € закарвах до дома й, правейки се на равнодушен познат.Ф

11. ”реждане на тайна среща.
У¬ този момент толкова б€хме напреднали, че започнахме да се срещаме тайно.Ф
У«апочнахме да си уреждаме работа в едни и същи вечери, после се оттегл€хме рано и се виждахме тайно на друго м€сто.Ф
У«апочнах да се грижа той да е запознат с бизнес пътувани€та ми, така че да може да се съобрази с т€х. ƒо този момент не б€хме се замесили физически, но имаше такава възбуда и романтика. ƒори секретността правеше всичко да изглежда още по-вълнуващо.Ф
УЅ€хме на събиране с колеги, но си тръгнахме по-рано и се вид€хме в хотела.Ф
Уѕон€кога т€ ми се обаждаше точно преди об€д и ние се измъквахме заедно, за да си говорим до кра€ на обедната почивка.Ф

12. Ћъжи и прикритост.лъжа
У—лед като започнахме да се виждаме тайно се наложи да измисл€ различни истории, за да замажа очите на партньора си. ѕо това време вече б€х изградила висока стена от нечестност по между ни.Ф
У—коро цели€т ми живот беше пълен с лъжи. Ћъжех за това къде ще ход€ и с кого съм била.  олкото по-подозрителен ставаше съпругът ми, толкова по-добра ставах в лъжите. ¬ъпреки всичко той знаеше, че нещо става. “рудно е да лъжеш така, че хората да не те заподозрат.Ф
У«аписах се на н€колко групи с различни занимани€, така че да имам оправдание за отсъстви€та ми вечер.Ф
У“€ питаше кога съм свършил работа или с кого съм бил. јз просто € лъжех и т€ никога не разбра какво се случва до последни€ момент.  ак ще мога да си върна н€кога доверието й?Ф
УЌие се б€хме разбрали, че ако н€кой ни види заедно в колата, ще разкажем една и съща истори€: че колата й се е развалила и аз съм € качил до магазина да купим нов бушон.Ф
Уќрганизирах нещата така, че всичко да изглежда само работа. —ъпругът ми не разбра до последни€ момент.Ф
Уќт тук нататък цели€т ми живот се превърна в лъжа, започнах дори да мол€ при€тели да кри€т малките ми срещи.Ф

13. ÷елувки и прегръдки.
У¬сичко изглеждаше толкова вълнуващо натам. Ѕил съм такъв глупак. «апочнахме да се срещаме тайно и се страхувахме да не ни хванат. Ќо това изглежда само ни свързваше повече.  огато се виждахме се прегръщахме така, все едно не сме се виждали от години Ц като по филмите - когато н€кой се връща от война.Ф
У“ой знаеше толкова много. ѕрегръдката с него ме лекуваше.Ф
У огато започнахме да се срещаме тайно, продължението беше бързо. ÷елувахме се и се прегръщахме като тийнейджъри.Ф
У„увствах се толкова добре да бъда прегръщана и целувана от н€кой, който ме цени.Ф

14. ѕро€ви на гол€ма недискретност.
У¬ този момент задръжките ми паднаха. «агубих напълно здрави€ си разум и исках да рискувам все повече и дори всичко.Ф
УЅеше като да си тийнейджър отново Ц отивах далеч, после съжал€вах, после обещавах повече, накра€ търсех жадно още гр€х.Ф
У огато се срещах със съпруга си навремето, ние се борехме да не отидем твърде далеч. —ега б€х против всичко това, н€мах такъв проблем. ѕри€телството ми с този мъж не изглеждаше лошо нещо. Ќакра€ отидохме по-далеч, отколкото н€кога съм възнамер€вала. —м€тах, че негодуванието срещу съпруга ми, който ме притискаше посто€нно, е достигнало връх. Ќе казвам, че не е било лошо, просто беше начин да оправда€ нещата.Ф
Уѕо това време се заблуждавах, че съм герой да не прав€ Увсичко, но без...Ф. Ќо мислейки си така, започнах да см€там, че лесно мога да усто€ на изкушението. Ќе разбирах колко греша Ц не е възможно просто да замразиш една връзка Ц или продължаваш напред, или късаш напълно.Ф

секс при изнев€ра15. —екс.
У—коро престанах да се съпротивл€вам и го направих.Ф
У≈дното нещо води до следващото и накра€ свършихме в леглото.Ф
Ућислейки си, че никога н€ма да стигнем толкова далеч, накра€ стигнахме до секс.Ф
У≈дна вечер ние просто не можахме да се спрем, поне аз не исках, така че извърв€х цели€т път към изнев€рата на съпруга ми с правенето на секс с този мъж.Ф

(част от стати€та е по материали на Keith Drury)


¬ид€хте ли себе си в тези "разкази"? јз лично усп€х да се откри€ на поне н€колко места:)

’ората могат да са ужасно, направо неверо€тно двулични.†ѕродължавам да се стр€скам от това, въпреки че включвам и себе си в тази бройка:)†Ќе знам ще мога ли н€кога да кажа по телефона на жена си: Уƒа, мишенце, ще куп€ хл€б на връщанеФ, докато съм в н€ко€ друга: У» аз те обичкам, миличка, цунки, скоро се прибирам!Ф. ј като затвор€ телефона да се нахил€ с думите: Ућойта кифла беше:) јйде да свършваме, че ще тр€бва да се прибирам:)Ф.

ѕлаша се от размерите на това лицемерие! Ќе съм светец, но всичко това дълбоко ме отвращава. јз също многократно съм изпадал в подобни ситуации, но†винаги съм си задавал въпроса: " ое е важно в живота ми?" » съм се връщал при семейството си... “ова е въпрос на личен избор. Ќа много неща мога да се науча, но не и да престана да искам любов.  олкото и отвлечено и идеалистично да звучи, т€ е нещото, което ме крепи в мо€т път. ћо€та в€рност върви ръка за ръка с любовта ми,†защото не ми тежи.  огато съм с н€кого - с него съм, което†не изключва да бъда с друг, просто не в един и същи момент.  огато нечестност се промъкне в отношени€та, всичко започва да се развал€. ¬се пак през годините съм научил, че далеч не всички хора са такива. ѕриемам го:)

¬аши€т и мо€т случай на изнев€ра далеч не са толкова уникални. ћилиони хора преминават през училището, наречено семейство. “ова е част от живота и от личностното израстване на всеки. »знев€рата не е толкова страшна, страшно е да € приемаме чак толкова навътре, че т€ да ни разрушава като хора. »знев€рата се по€в€ва, за да ни помогне да започнем да растем, не за да ни убие!

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+3 #12 ƒоктора 2019-01-02 11:14
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-4 #11 raketno_gorivo 2014-04-26 08:26
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+6 #10 Josh 2014-03-17 01:03
Kogato choveka do nas si trugva ne e iasno koi e kusmetliata ;)
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+26 #9 vanq 2013-08-30 06:36
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+21 #8 —танислав 2013-06-04 09:22
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+12 #7 nadja 2013-04-03 16:09
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #6 maria 2013-02-11 10:32
givei taka,ce da ne sicaliavas,prem erenite i umereni nesta sa nai polezni za vseki,preminal prez razlicni peripeti na givota.ne bidete egoisti,davaite povece ot sebe si,otkolkoto ocakvate da polucite,cenete sebesi i okolnite v vzaimotnoseniat a si.
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-2 #5 Snejina 2012-09-27 11:24
zdraveite
az vidqh na mnogo mesta sebe si v mnogo takiva situacii,da ne kaja absolyutno sa6tiye,az sam ot stranata na izneverqva6tite ...moje bi e naistina taka,4e iznevqrata idva ne ei taka za edin mig,a tova e ne6to koeto se podgotvq s mnogo malki stapki den sled den i v edin moment ti ve4e si napravil tazi kra4ka i si minal granicata.i ot tazi strana ne e lesno.,nikak dori.Zavisi ot glednata to4ka na vseki ,vseki si ima svoqta istina za i protiv iznevqrata,a moje i tova da e kakto e napisala Emiliq-tq e na4alo i krai...nqkoi mogat da se varnat nazad,a drugi sa oti6li tvarde mnogo nadale4 i e nevazmojno da se varnat obratno ,a moje i da nqma smisal da se vra6tat...
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-4 #4 pfssst 2011-12-29 01:52
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+31 #3 √ордън 2011-08-20 06:18
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.