Home ўастието е в теб “очка на привличане
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

“очка на привличане≈то едно м€сто, от което почнах преди време, когато ми беше още много трудно и много страдах (≈стер ’икс):

Д¬сичко, към което насочиш вниманието си те кара да излъчиш вибраци€, а вибрациите, които излъчваш са твоето искане, което пък е тво€та точка на привличане.
јко има нещо, което желаеш и в момента н€маш, тр€бва само да насочиш вниманието си към него и според Д«акона за привличанетоФ то ще дойде при теб, защото докато мислиш за предмета или прежив€ването, което желаеш, ти излъчваш вибраци€ и тогава, според «акона точно този предмет или прежив€ване тр€бва да дойде при теб.
јко обаче има нещо, което желаеш, което все още не е дошло при теб и ти насочиш вниманието си към факта, че него го н€ма, тогава Д«аконът за привличанетоФ ще продължава да откликва на тази вибраци€ на н€мане и ти ще продължиш да н€маш, онова, което искаш. “акъв е «аконът.Ф

“ака е. »зпробвах го лично. ƒейства гарантирано и в двете посоки:) »ма н€кои уловки, но ще остав€ да ги откриете сами, защото така ще ви е по-интересно... ѕък и н€ма да ми пов€рвате, ако просто ви го кажа, нали?

У ато обръщаш внимание на онова, което чувстваш, лесно можеш да разбереш дали насочваш вниманието си към онова, което желаеш или към неговото отсъствие.  огато мислите ти вибрационно съвпадат с твоето желание се чувстваш добре - гамата на емоциите ти се състои от задоволство, очакване, нетърпение и радост. Ќо ако насочваш вниманието си към отсъствието на онова, което желаеш, диапазонът на емоциите ти ще се състои от чувства на песимизъм, притеснение, обезсърчаване, гн€в, несигурност и депреси€.

ѕолучаваш това, за което мислиш независимо дали го искаш.
ѕо силата на ¬селенски€ «акон на привличането ти привличаш към себе си есенци€та на онова, което преобладава в мислите ти. јко нещата, които искаш преобладават в мислите ти житейското ти прежив€ване ги отраз€ва. ѕо същи€ начин, ако нещата, които не искаш преобладават в мислите ти житейското ти прежив€ване отраз€ва т€х.

 огато мислиш за нещо, ти с€каш планираш бъдещо събитие.  огато си благодарен, ти планираш.  огато се тревожиш, ти планираш. (“ревогата е използване на въображението за създаване на нещо, което не искаш.)

¬с€ка мисъл, вс€ка иде€, вс€ко —ъщество и вс€ко нещо са изградени от вибрации и когато съсредоточиш вниманието си върху нещо, дори и за кратък период от време, вибраци€та на твоето —ъщество започва да отраз€ва вибраци€та на онова, към което насочваш вниманието си.  олкото повече мислиш за него, толкова повече това, което му е сродно е привлечено към теб. “ози процес ще продължава да се усилва до момента, в който излъчиш различна вибраци€. » когато го направиш започваш да привличаш неща, които съвпадат с новата вибраци€.

 огато разбереш «акона за привличането, никога н€ма да си изненадан от онова, което се по€в€ва в твоето прежив€ване, защото ще осъзнаваш, че именно ти си го поканил чрез собствени€ си мисловен процес. Ќищо не може да се по€ви в житейското ти прежив€ване, без ти да си го поканил с мисълта си.

Ћесно е да разбереш този мощен «акон на привличането, защото той н€ма изключени€..  огато разбереш, че получаваш това, за което мислиш и което е също толкова важно, когато осъзнаваш какво мислиш, тогава си в позици€ да упражн€ваш пълен контрол над собственото си прежив€ване.

 олко са големи разликите във вибрациите?
ўе ти дадем н€колко примера. »ма много гол€ма вибрационна разлика между твоите мисли на това какђво харесваш в партньора си и мислите ти за това какво би искал да се промени в него. » връзката ти с тво€ партньор отраз€ва без изключение онова, което взема превес в мислите ти. ћакар и направено несъзнателно ти буквално си измислил връзката и си € превърнал в реалност.

∆еланието ти за по-добро финансово състо€ние не може да се сбъдне, ако често чувстваш завист към доброто материално положение на съседа си, защото вибраци€та на желанието ти и вибраци€та на завистта са различни.

–азбирането на вибрационната ти природа ще даде възможност лесно и съзнателно да създаваш собствената си реалност. » с времето и практиката ще откриеш, че вс€ко желание, което имаш, лесно може да бъде реализирано, защото н€ма нищо, което не можеш да бъдеш, да правиш или да имаш.

“и си в идеалното положение, от което да стигнеш оттук дотам.
Ќищо не тр€бва да се промен€ в твоето обкръжение или в обсто€телствата около теб, за да започнеш преднамерено да ползваш връзката си с ѕотока на Ѕлагоденствието. ћоже да си в затвора, може да са ти поставили диагноза с неизлечима болест, може да си изправен пред фалит или да си в процес на развод. ¬ъпреки това, ти си в идеалното положение да започнеш веднага. »скаме също така да разбереш, че това не изисква много време, защото е необходимо само да разбираш ”ниверсалните закони и да си решен да се движиш към състо€ние на допускане.

 огато постигнеш по-гол€мо изравн€ване с н€ко€ мисъл, започваш да усещаш емоции, които показват тво€та повишена или понижена степен на настройка към »зточника ти. — други думи, като насочваш по-гол€ма част от вниманието си към даден въпрос емоционалното ти отчитане на хармонични отношени€ или дисхармонични отношени€ с истинската ти същност става по-€сно. јко обектът на вниманието ти е настроен към това, което »зточникът на твоето —ъщество знае, ще почувстваш хармони€та на мислите си под формата на положителни емоции. Ќо ако обектът на вниманието ти не е настроен към това, което »зточникът ти знае, ще почувстваш дисхармони€та на мислите си под формата на отрицателни емоции.

“ъй като това е ¬селена, основана на привличането, н€ма такова нещо като изключване. ¬сичко работи на принципа на включването. «атова, когато видиш нещо, което би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като го повикаш с ц€лото си същество, ти го включваш в своето прежив€ване. Ќо когато видиш нещо, което не би искал да преживееш, и се съсредоточиш върху него, като се стремиш с ц€лото си същество да го отхвърлиш, ти включваш и него в своето прежив€ване. “и не го каниш със стремежа да го повикаш и не го изключваш със стремежа да го отхвърлиш, защото в тази ¬селена, основана на привличането, н€ма изключване. —ъсредоточаването ти е поканата. ¬ниманието ти е поканата.

»зползвай емоциите си, за да намериш път€ към Ѕлагоденствието.
 огато мисълта е в хармони€ с истинската ти същност, ти усещаш хармони€ във физическото си т€ло: чувствата на радост, любов и лекота са примери за ази настройка. Ќо когато мислите ти са в дисхармони€ с истинската ти същност, ти усещаш дисхармони€ във физическото си т€ло. ƒепреси€та, страха и чувството на ограниченост са примери за липса на настройка.

ƒокато осъзнаваш, по-€сно какво не искаш във връзка с дадена ситуаци€, онова което искаш, не може да дойде при теб. — други думи, ако мислиш предимно за красивата си нова кола, т€ неотклонно се приближава към теб, но ако мислиш основно за често повреждащата се кола, ко€то притежаваш в момента, новата ти кола не може да се придвижи към теб.

 огато разбереш, че мислите ти представл€ват тво€та точка на привличане и че начинът, по който се чувстваш показва нивото ти на допускане или съпротивление, тогава ще държиш ключа към създаването на всичко, което желаеш.

Ќе е възможно непрекъснато да изпитваш положителна емоци€ за нещо и то да се провали, точно както не е възможно непрекъснато да се чувстваш зле за нещо, а то да приключи добре, защото начинът, по който се чувсваш ти показва дали допускаш естественото си Ѕлагоденствие или не.

ѕри съсредоточаването на “ворческата ≈нерги€ тр€бва да вземеш предвид два фактора: първо - силата, интензивността и скоростта на ≈нерги€та и второ - собственото ти ниво да допускане или съпротивление. ѕърви€т фактор зависи от времето, което си прекарал в обмисл€не на желанието си и колко конкретно е то. — други думи, когато от дълго време искаш нещо, притегателната ти сила е много по-гол€ма, отколкото ако днес за пръв път си го помислил. —ъщо така, когато си мислил известно време и си прежив€л контраст, който ти е помогнал да го определиш по-точно, желанието ти го извиква към теб с още по-гол€ма сила.  огато едно желание достигне такава сила, интензивност или скорост, за тебе е съвсем лесно да почувстваш как се справ€ш с втори€ фактор на допускане или съпротивление.

 огато дълго време си се съсредоточавал върху дадена тема, с което си предизвикал нейното вибрационно активиране, в теб т€ се превръща в обичайна или доминантна мисъл и тогава нещата, които съвпадат с не€, ще започнат да се про€в€ват. ѕо същи€ начин, по който към първоначалната ти мисъл са се присъединили други, които съвпадат с не€, сега неща които съвпадат с доминантната ти мисъл ще започнат да се по€в€ват в твоето прежив€ване: статии в списани€, разговори с при€тели, лични наблюдени€ и т.н. ѕроцесът на привличане ще стане съвсем очевиден.  огато съсредоточеното ти внимание е активирало доминантна вибраци€ в достатъчно гол€ма степен в теб, нещата, желани или нежелани, ще започнат да си проправ€т път в личното ти прежив€ване. “акъв е «аконът.

¬сичко, към което насочиш вниманието си, ще се превърне в тво€ "истина". —поред «акона за привличането така тр€бва да се случи. “во€т живот, както и животът на всички останали, е просто отражение на преобладаващите ти мисли. “ова правило н€ма изключени€.Ф

"Ќо чи€ "истина" е истинската »стина?"
— достатъчно внимание есенци€та на всичко, за което мислиш след време ще се про€ви физически. » тогава, когато другите наблюдават твоето физическо про€вление, чрез вниманието, което му отдават, те му помагат да се разшири. » след време това про€вление, независимо дали е било желано или не, бива наречено "»стина".

»скаме да разбереш, че имаш пълен контрол над убеждени€та, до които достигаш. »скаме да разбереш също колко неверо€тно ценно е съзнателно да изграждаш собствените си убеждени€. «ащото когато очакваш нещо, то ще дойде. ѕодробностите може да се различават, но вибрационната есенци€ винаги съвпада точно."

 ъм всичко казано по-горе мога да добав€ нещо важно: "Ќикога не изпробвайте тази практика върху други хора!" “емата е наистина много дълга, но просто ми пов€рвайте - използването й винаги ще се върне при вас като бумеранг. ”потребата следва да е екологична.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.