Home ўастието е в теб Ќай-големи€т дар, който можеш да подариш, е твоето щастие
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

Ќай-големи€т дар, който можеш да подариш, е твоето щастиеЌай-големи€т дар, който можеш да дадеш другиму, е собственото ти щастие.  огато си в състо€ние на радост, щастие или благодарност, ти си изц€ло свързан с ѕотока на чиста, положителна »значална ≈нерги€, ко€то е тво€та истинска същност. » когато си в това състо€ние на единение, всичко или всеки, към когото насочваш вниманието си, печели от твоето внимание.

«ащо като казваш Ќе, ти всъщност казваш. ƒа?

¬ основата на вибрационната ти ¬селена стои «аконът за привличането. “ова означава, че тво€та ¬селена е ¬селена на включването.  огато насочиш вниманието си към нещо, което желаеш и му кажеш "ƒа", ти го включваш в сво€та вибраци€. Ќо когато погледнеш нещо, което не желаеш и му кажеш "Ќе", ти също го включваш във вибраци€та си.  огато не му обръщаш внимание, не го включваш, но не можеш да изключиш нищо, към което насочваш вниманието си, защото самото ти внимание го включва в тво€та вибраци€, всеки път без изключение.

“ова, че вземаш решение да намериш по-добре служеща ти мисъл не означава, че можеш незабавно да преминеш директно към не€, защото «аконът за привличането ограничава мислите, до които имаш достъп от м€стото, на което се намираш в момента. –азбира се, н€ма мисъл, ко€то не можеш да имаш след време - точно както н€ма м€сто, до което да не можеш след време да достигнеш, от м€стото, където се намираш - но не можеш непосредствено да прескочиш на мисъл, ко€то вибрира на честота, коренно различна от тази на мислите, в които обикновено гравитираш.

јко си решил да "следваш щастието си" и се съсредоточаваш върху житейска ситуаци€, в ко€то н€ма нищо добро, решението ти да следваш добруването си ще бъде неуспешно, защото «аконът за привличането не може да ти предостави мисъл, ко€то толкова много се различава от тво€та вибрационна честота. Ќо ако решението ти е да потърсиш най-при€тната мисъл, до ко€то имаш достъп в момента, ти би могъл лесно да го осъществиш.

 огато очакваш нещо, то е на път.  огато си убеден в нещо, то е на път.  огато се страхуваш от нещо, то е на път.

„есто другите гор€т от желание да те насочват. »ма безброй много хора с различни мнени€, правила, изисквани€ и предложени€ за това как би тр€бвало да живееш живота си, но нито един от т€х не може да вземе предвид единственото нещо, което е важно за постигането на желани€та ти: ƒругите не могат да разберат вибрационни€ състав на желани€та ти, нито вибрационни€ състав на състо€нието, в което се намираш., затова по никакъв начин не са подготвени да те насочват. ƒори тогава, когато имат най-добри намерени€ и искат абсолютното ти Ѕлагополучие, те не зна€т. » въпреки че много от т€х се опитващ да не бъдат егоисти, за т€х е много трудно да отдел€т онова, което жела€т за теб от онова, което жела€т за себе си.

Ѕлагодарността, високата оценка и любовта към себе си са най-важните чувства, които можеш, да изпитваш. ¬исоката оценка за околните и високата оценка за сами€ себе си са най-близки по вибраци€ до »значалната енерги€ от всичко, което сме виждали и изжив€вали където и да било в тази ¬селена.

“р€бва да си достатъчно гол€м егоист, за да се настроиш към Ѕлагополучието.

Ќа този етап пон€кога ни обвин€ват, че учим хората на егоизъм. Ќие сме съгласни. Ќаистина учим хората да бъдат егоисти, защото ако не си в достатъчна степен егоист, за да се настроиш към ≈нерги€та на ѕървоизточника, ти и без това н€ма да имаш нищо, което да дадеш другиму.

Ќ€кои се притесн€ват: "јко се стара€ да постигна онова, което искам н€ма ли н€как нечестно да го отнема от другите?" Ќо тази загриженост е основана на погрешното разбиране, че предоставеното ни изобилие е ограничено. “ези хора се опас€ват, че ако вземат твърде гол€ма част от па€ за други н€ма да остане нищо, но всъщност па€т се уголем€ва правопропорционално на вибрационните молби на всички вас.

Ќикога не казваш: "„увствам се виновен заради прекрасното си здраве. –ешил съм да поболедувам н€колко години, за да дам на н€кой болен възможност да се възползва от мо€та порци€ здраве." «ащото е €сно, че когато човек е здрав, той не лишава другиго от здраве.Ф

јко си свикнал да мислиш или говориш за м€стото, където се намираш в момента, не е лесно изведнъж да промениш вибрациите си и да започнеш да мислиш и чувстваш нещо съвсем различно. ¬същност «аконът за привличането гласи, че н€маш достъп до мисли и чувства, които са много отдалечени от честотата, на ко€то вибрираш най-често, но с малко усили€ би могъл да намериш други мисли. јко си изпълнен с решимост да се чувстваш по-добре ти би могъл да смениш темата и да намериш други мисли, чиито вибрации да извикват по-при€тно чувство, но см€ната на вибраци€та обикновено е постепенен процес.

јктивирането на съответната вибраци€ става тогава, когато съсредоточиш вниманието си върху нещо най-малко за 17 секунди.  огато съсредоточаването се засилва и вибраци€та се изчиства «аконът за привличането довежда други мисли, които съответстват на тази вибраци€ или съвпадат с не€. Ќа този етап вибраци€та н€ма гол€ма притегателна сила, но ако се съсредоточаваш по-дълго силата на вибраци€та ще нарасне. » ако успееш да задържиш вниманието си неотклонно върху една мисъл само за нищожните 68 секунди вибраци€та става достатъчно силна, за да започне нейното материализиране.

 огато многократно се завръщаш към чиста мисъл и € задържаш поне 68 секунди за кратък период от време (в н€кои случаи часове, в други - н€колко дни) тази мисъл се превръща в доминираща мисъл. ј когато постигнеш доминираща мисъл ще прежив€ваш съвпадащи с не€ про€влени€ до момента, в който € промениш.

≈динственото нещо, което може да ти попречи да допуснеш нещата, които желаеш, е навикът да излъчваш мисли на съпротивление. “и със сигурност не си развил тези мисловни модели умишлено, но те са се натрупали през физически€ ти път, малко по малко и прежив€ване след прежив€ване. ≈дно нещо е сигурно: јко не направиш нещо, което да предизвика различно вибрационно излъчване нищо в прежив€ването ти не може да се промени.

ѕо-рано дадохме пример за това как може да караш колата си със 160 км/ч. и да се блъснеш в дърво, което е много по-гол€м проблем от това да караш колата си с 10 км/ч. и да се блъснеш в дърво. ¬ нашата аналоги€ скоростта на колата е равна на —ъзидателната ≈нерги€, ко€то извикваш с желанието си, а дървото се равн€ва на противоречивите мисли или твоето съпротивление. „есто хората стигат до извода, че единственото разумно действие е да забав€т колата, но ние сме учители, които те насърчават да премахнеш дърветата от път€ си.

ћного по-лесно е съзнателно да промениш насоката на мислите си към нещо, от което да се почувстваш по-добре, преди да се е по€вило нежелано физическо про€вление.

ћнозина казват: " огато това обсто€телство се промени ще се почувствам по-добре.  огато имам повече пари или се пренеса в по-хубава къща или си намер€ по-добра работа или по-добър партньор, тогава ще се почувствам по-добре." Ќе казваме, че не е по-добре да наблюдаваш нещо при€тно, но този начин на разсъждение е много далеч от истината.

—ъзнателното сътвор€ване не се състои в това дадено условие да се промени и след това да намериш по-положително чувство в отговор на тази пром€на. “о се състои в това да избереш мисъл, ко€то те кара да се чувстваш добре независимо от обсто€телствата, което вече води до пром€на в условието.  огато изпитваш безусловната любов например, толкова много искаш да останеш свързан с »звора на любов, че съзнателно избираш мисли, които позвол€ват връзката ти, независимо от това какво се случва около теб. ј когато успееш да контролираш точката си на привличане като съзнателно избираш по-при€тни мисли, заобикал€щите те услови€ също тр€бва да се промен€т. «аконът за привличането гласи, че така тр€бва.

¬секи път, когато си признателен за нещо, всеки път, когато похвалиш нещо, всеки път, когато изпиташ положителна емоци€ към нещо ти казваш на ¬селената: "ќще от това, мол€". Ќ€ма нужда повече никога да за€в€ваш това намерение вербално, но ако си предимно в състо€ние на признателност, всички добри неща ще потекат към теб.

 огато вземеш решение, че нищо не е по-важно от това ти да се чувстваш добре и че днес съзнателно ще потърсиш неща, за които да си признателен, чувството на признателност ще се е превърнало в обект на , вниманието ти. ¬ече си установил връзка между себе си и обекта на признателност, върху който незабавно ще започне да действа «аконът за привличането, така че веднага ще започнеш да виждаш повече неща, които ще предизвикват признателността ти.

 ато магнит ти привличаш мисли, хора, събити€, стандарт на живот - всичко, което прежив€ваш.  огато виждаш нещата такива, каквито са, ти привличаш още от същото. Ќо като виждаш нещата такива, каквито ти се иска да бъдат, ти ги привличаш такива, каквито ти се иска да бъдат. »менно затова, колкото по-хубаво става всичко, толкова по-хубаво става всичко; а колкото по-лошо става всичко, толкова по-лошо става всичко, а хората, по принцип, гледат най-вече това, което е.

јко ти говорехме в първи€ ден от физически€ ти живот, щ€хме да кажем: ƒобре дошло, ћъниче, на ѕланетата «ем€! Ќ€ма нищо, което да не можеш да бъдеш, да правиш или да имаш. “и си величествен творец и си тук заради силното си и съзнателно желание да бъдеш тук. “и точно си приложил великолепни€ закон на —ъзнателното —ътвор€ване и благодарение на способността си да го правиш си тук.

¬селената откликва на вибрационното ти излъчване, на точката ти на привличане, на мислите ти и на начина, по който се чувстваш. ¬селената не откликва на онова, което се е про€вило в живота ти, а на вибраци€та, ко€то излъчваш сега. ¬селената не прави разлика между това наистина ли имаш милион долара или мислиш и изжив€ваш това, че имаш милион долара. “очката ти на привличане зависи от мислите и чувствата ти, не от про€влени€та ти.

ѕовечето хора поднас€т по-гол€мата част от вибрационното си излъчване в отклик на неща, хора и услови€, които наблюдават. «атова животът на повечето хора продължава да се развива до гол€ма степен както преди без значително подобрение във времето. “ова е така, защото те не излъчват мисли, различни от онова, което вече са преживели. »грата на ¬иртуална реалност ще промени това, защото като прилагаш този процес върху който и да е аспект от живота си вибраци€та ти ще се премести далеч отвъд нивото, на което се намираш в момента. “ъй като ¬селената откликва на вибраци€та ти, а не на онова, което прежив€ваш в момента, неверо€тни неща могат да потекат в твоето прежив€ване, въпреки че досега това не се е случвало.

(≈стер ’икс)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.