Home –азд€ла / –азвод –азводът и вли€нието му върху родителите и децата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

–азводът вли€е и на родителите и на децата

ѕредполагам, че всеки учител се е изправ€л пред деца, чиито родители са разведени или им предстои развод. ѕо мои наблюдени€, последстви€та и вли€нието на развода върху личността на децата се подцен€ват сериозно.  олко гол€мо беше учудването ми, когато при посещение в дом за деца, лишени от родителска грижа, служителка ми каза, че за децата н€мало значение дали за т€х се грижи жена или мъж. ¬ същото време аз почти щ€х да се разпадна емоционално, защото десетки момичета и момчета наоколо се бутаха с лакти, за да се доберат до мен, викайки: "“атко, татко..."

—лужителката, очевидно, не разбираше колко дълбока е връзката баща-дете и аз, като баща на две малки дъщерички, можех да разбера този факт най-добре. –азбира се, не можем да кажем, че вс€ко дете, прежив€ло развода на мама и татко, ще изпадне в състо€ние на психически разпад. Ќ€кои от тези деца могат да завършат висше образование и дори да заемат ключови позиции в обществото. —ъс сигурност, обаче, знаем, че дори и те нос€т дълбока и трайна травма. «а доста дълго време в академични€ св€т се твърдеше, че вли€ни€та на стреса, породен от развод, се про€в€ват по време на юношеството. ƒнес, благодарение на изследвани€та на социалната наука, се установи, че вли€нието на развода върху детето не се про€в€ва в периодите на детството и юношеството, а в периода на зрелостта. —трахът от пром€на кара н€когашните деца с истори€ на развод, сега възрастни, да повтор€т истори€та на развод и дори да преустанов€т вс€какви контакти с противоположни€ пол.

Ќе са малко двойките, които взимат решение за развод лекомислено, без да са помислили за последстви€та след разд€лата, и се оказват неподготвени да се изправ€т пред предизвикателствата на живота след това. –азводът не слага край на враждите в къщи, напротив - проблемите тепърва започват. ћного често гневът и враждебността взимат надмощие и дори повторни€т брак не решава проблема. ¬същност, повторните бракове са с много по-висока степен на риск, отколкото първите. –азведените родители пък не могат да се похвал€т с много добри взаимоотношени€ със своите деца - почти две трети от юношите на разделените родители имат лоши взаимоотношени€ с т€х.

—лед тридесетгодишно изследване на последстви€та от развода днес имаме на разположение следните данни:

ѕоследствие 1: ‘инансови проблеми

—корошни проучвани€ сочат спад от 30% в жизнени€ стандарт на жените, преживели развод. Ќай-сериозни са финансовите предизвикателства сред жените, които, от една страна, се бор€т с емоционалната болка от разд€лата, а от друга, са принудени сами да се грижат за себе си и своите деца. –азбира се, в това число не се включват таксите и комисионите, необходими да се завърши делото по един развод.

ѕоследствие 2: ѕесимистичен възглед за живота

–азведените мъже и жени са със значително по-песимистични възгледи за живота, отколкото брачните двойки (които, между другото, имат най-позитивни очаквани€ от бъдещето).† »нтересно изследване също така сочи, че онези двойки, които са били нещастни в брака си, но остават женени, пет години по-късно са по-щастливи от онези, които са се развели.

ѕоследствие 3: «дравни смущени€

«дравословните последстви€ от развода са до такава степен сериозни, че не могат да останат незабел€зани. “ой остав€ неверо€тен емоционален белег върху психиката на личността, който, на свой ред, оказва вли€ние и върху физическата кондици€. ≈дин пример - след като са били диагностицирани с рак, женените хора показват много по-гол€ма веро€тност да се възстанов€т, отколкото разведените.

ѕоследствие 4: —мущени€ в психическото здраве

» мъжете, и жените страдат от спад в сво€та психическа кондици€ след прежив€н развод, но като че ли жените страдат много повече - налице са редица фактори, като депреси€, враждебност, ниско самочувствие и нежелание за общуване с другите.

ƒнес в публичното пространство се шири един недоказан и погрешен според мен мит - че това, което е добро за мама и татко, е добро също и за децата им - т.е. ако мама и татко жела€т да се раздел€т, това не е проблем за техните деца. Ќ€ма по-нев€рно твърдение! »маме налице хил€ди проучвани€ в западните страни, доказващи, че разводът оказва опустошително въздействие върху психиката на децата, преживели разд€лата на своите родители.

ƒецата имат силното вътрешно убеждение, че мама и татко тр€бва да бъдат способни да се справ€т с всеки конфликт и че нико€ "планина", изправила се пред т€х, не може да остане непоместена. –азводът разклаща основите на сигурността им и способността на родителите да се грижат за т€х пълноценно. –азводът, от гледната точка на децата, е предателство спр€мо т€х и никой не може да ги убеди в противното - всъщност, децата подсъзнателно започват да отхвърл€т и присъстващи€, и отсъстващи€ родител.

–азбира се, не можем да твърдим, че това ще се случи със 100-процентова сигурност - ефектите от разд€лата върху децата не са гарантирани, те просто ”ћЌќ∆ј¬ј“ степента на риска това да стане реалност! » най-тъжната констатаци€, валидна за всички деца - разводът, остав€ траен и дългосрочен отпечатък върху т€хната личност, възгледите им за живота и техните взаимоотношени€. Ќека сега да разгледаме направените констатации по отношение на последстви€та от развода върху децата, установени в резултат на 30-годишни наблюдени€ от страна на психолози и изследователи:

ѕоследствие върху децата 1: Ќиски академични показатели

ƒецата на разведени семейства демонстрират спад в нивото на своите знани€, ниски оценки и по-гол€м шанс да не завършат средното училище.

ѕоследствие върху децата 2: ƒевиантно поведение

Ўансът да бъде извършено криминално действие, да се използват наркотици, алкохол и да се започне преждевременна сексуална дейност е много по-гол€м за дете с истори€ на развод.

ѕоследствие върху децата 3: Ѕедност

ѕоради факта, че в повечето случаи доходите на родител€ след развод намал€ват значително, възможността едно дете с разведени родители да живее в бедност е пет пъти по-гол€ма, отколкото на дете с женени родители.

ѕоследствие върху децата 4: Ќиска физическа и психическа кондици€

ƒецата страдат емоционално (макар че не винаги се вижда) от липсата на своите родители. ≈моционалните рани се задълбочават с навлизането им в пубертета и е възможно да ги съпътстват през цели€ им живот.

Ќакарах ли ви да се замислите? Ѕих желал сега да опиша н€кои от най-разпространените митове за развода и след това - реалностите.

ћит 1: ¬торите бракове са обикновено по-успешни от първите

—м€та се, че разведените партньори придобиват опит от първи€ си провален брак и не биха повторили първоначалните си грешки. Ќай-често става така, че причината, ко€то се е оказала повод за развод при първи€ брак, е също причина и за разд€ла при втори€. –азбира се, има много хора, които все пак съум€ват да се справ€т с предизвикателствата на втори€ брак да го изград€т успешно, но фактите си остават - възможността за развод при един втори брак е всъщност по-висока, отколкото при първи€.

ћит 2:  огато живеем заедно преди брака, ще намалим възможността от евентуален развод, понеже ще сме се опознали повече

ѕо отношение на съжителството преди брака са направени редица проучвани€, които доказват, че живеещите извън рамките на юридически€ брак двойки имат «Ќј„»“≈ЋЌќ ѕќ-¬»—ќ  –»—  от разд€ла. “рудно е да се посочат точните причини за тези факти, но най-веро€тно става въпрос за ценностната система на тези двойки - т€хното разбиране за взаимоотношени€та е, че те са нещо временно, което може лесно да бъде прекратено. ќказва се, също така, че хората, които имат тенденци€та да изб€гват брака, са същите тези хора, които про€в€ват желание да се развеждат.

ћит 3: –азводът не оказва кой знае какви последстви€ върху психиката на децата - обикновено проблемите се разрешават с времето

 акто споменах и по-горе, оказва се, че истинските последстви€ от развода се про€в€ват през годините на зрелостта, обикновено с по€вата на евентуална връзка. —ъществуват доказателства, че последстви€та от развода са дълготрайни, а в н€кои случаи - фатални за детската психика.

ћит 4: јко една двойка има деца, това ще намали риска от развод

ѕочти всички сме наблюдавали двойки, които "остават заедно само заради децата", вместо да се постара€т да разрешат своите конфликти. ¬същност, един от най-трудните периоди в кривата на развитие на едно семейство е именно периодът след раждането на първото дете. Ќаистина, оказва се, че двойките, имащи дете/деца, са с по-малък риск от развод, но този риск става много по-гол€м, ако се премахнат случаите на онези семейства, които остават заедно единствено заради децата, но, всъщност, имат нещастен брак. ¬ скорошно проучване, направено за дълъг период от време, е установено, че кризата в брачните взаимоотношени€ се отраз€ва на психическото благосъсто€ние на децата и зас€га почти вс€ко измерение на живота. ѕри извършване на допълнително изследване на негативните вли€ни€ в живота на децата се установило, че разводът е бил с позитивно вли€ние само за децата на семейства с много висока степен на конфликти и насилие. ѕри браковете с по-ниска степен на конфликтност, които са завършили с развод (две трети от изследваните разводи), се оказало, че последстви€та за децата, идващи от тези семейства, са много по-сериозни, отколкото за децата от предишната описана група. »зследването ни доказва, че, с изключение на двойките с много висока степен на конфликти, е много по-добре за децата, ако техните родители останат заедно и направ€т всичко възможно да се справ€т с конфликтите си.

ћит 5: ƒецата, които имат разведени родители, имат по-гол€м шанс за щастлив брак в зр€ла възраст, отколкото децата, идващи от стабилни семейства

“ова е абсолютно погрешно! Ѕраковете на деца, чиито родители са били разведени, имат много по-висока степен на разводност, отколкото децата, идващи от стабилни семейства. ќсновната причина за това (направена като заключение от огромни проучвани€) е, че децата се научават на брачно посвещение и в€рност чрез примера, който им дават техните родители. ѕри децата на разведени родители чувството за посвещение към брачни€ партньор е занижено.

ћит 6: ƒецата на разведени родители се чувстват много по-добре, ако самотни€т родител сключи втори брак

Ќалице са солидни доказателства, че не съществуват подобрени€ за благополучието на децата, след като родител€т сключи повторен брак, дори и при повишаване на доходите и присъствието на бащата в дома. ѕовторните бракове се въвличат в специфични проблеми, свързани с междуличностни конфликти с нови€ родител и с много висок риск от повторен развод.

ћит 7: Ќеразбирателствата в брака са знак за развод

Ќищо подобно - не съществува брак, в който н€ма конфликти, а онези, в които н€ма такива, са с по-висок риск от развод. ¬ скорошно проучване се установи, че около 86 процента от двойките, определ€щи себе си като нещастни в брака (но все пак, останали заедно), интервюирани пет години по-късно, определ€т себе си като "по-щастливи". “ри пети от тези двойки пък определ€т себе си като много щастливи или напълно щастливи.

Ќад€вам се с насто€щите проучвани€ да съм ви помогнал поне малко да осъзнаете какви са последстви€та от развода върху децата, с които работите, и да разберете повече какви са динамиките, оказващи вли€ние върху поведението им. ”спех в тази огромна миси€!

(ѕравата са на www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
 
 
0 #4 Terziev 2015-04-02 11:06
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
 
 
+1 #2 Ћъчезазара 2011-01-15 12:07
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #1 ћари€ 2010-12-09 11:21
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.