Home ѕризнаци за изнев€ра ѕовече за изнев€рата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

Ѕелези за изнев€ра

"«ащо правите от изнев€рата чак такъв проблем?" - попита ме наскоро един водещ-психолог от българско телевизионно шоу. Ќамекът му беше породен от изказването ми, че една двойка се нуждае от време, за да се възстанови след изнев€рата. ¬същност, едни от най-отча€ните хора, които са ми се обаждали за консултаци€, са били индивиди, чийто мъж/жена са скочили в леглото с н€кой друг. ћъже и жени от вс€какви икономически прислойки, дори преусп€ващи бизнесмени, установили че партньорът им кръшка. » знаете ли ко€ е най-често срещаната фраза, ко€то съм чувал в подобни ситуации? "¬сичко изгуби значение за мен." или "—ветът се срина".

Ѕелези на изнев€рата

‘актите са, че изнев€рата оказва опустошителен ефект върху индивида, семейството като такова и разбира се, върху децата на двойката, прежив€ла изнев€ра. –азбира се, процесът към възстанов€ване е напълно осъществим, но той съвсем не е толкова лесен и бърз.

≈дин често задаван въпрос е " ак да разбера дали партньорът ми кръшка?" ≈, мой основен принцип е† винаги да дам съвет на хората да освобод€т повече доверие един към друг. ¬ъпреки това, съществуват белези, които могат да говор€т за наличието на извънбрачна връзка. –азбира се, не ставайте подозрителни, не подскачайте, ако забележите наличието на н€кой от тези белези и не насочвайте пръст към партньора си, докато не сте се убедили във фактите.

Ѕелег 1: »гнориране и изб€гване на партньора
“во€т партньор може да изглежда вглъбен, странен и много фокусиран, само че не на теб. ћоже да започне да пренебрегва своите домашни отговорности, децата и дори - кариерата си.

Ѕелег 2: „есто сравн€ване на партньора с н€кой друг от противоположни€ пол
јко в семейството твоите действи€ са сравн€вани често с действи€та на н€кой друг, напълно е възможно този н€кой да е идеалът на пъртньора ти за мъж/жена и да е налице връзка. ƒоброто ниво на взаимоотношени€та между вас също не е гаранци€, че изнев€рата ще те подмине. “€ се случва най-често с н€кого, който е част от общността, от ко€то е част партньорът ти - общ при€тел, съсед, колега и е предимно по инициатива на "другата персона".

Ѕелег 3: «ащитна реакци€ от страна на партньора
 олкото повече време отдел€ш, за да убедиш партньора си, че съществува проблем, толкова по-защитен става сами€т той и се привързва към другата личност.

Ѕелег 4: Ћипса на комуникаци€ и сексуално общуване
ћълчанието, несподел€нето, вглъб€ването в себе си, са също възможни белези. Ќежеланието за секс и сексуалното изб€гване на партньора са едни от първите въпроси, които задавам към двойка със съмнение за изнев€ра.

»знев€рата е сложен процес и информираността е първата стъпка към възстанов€ването.

ћоже ли да бъде преодол€на изнев€рата?
¬ едно интервю с известен журналист ’илъри  линтън беше запитана за своите възгледи за брака след прежив€ната изнев€ра от страна на сво€ съпруг. —лед прежив€ната мъка от тази тъжна истори€ т€ за€ви следното: "Ќие сме били женени 22 години и това, което научих преди много време е, че единствените хора, които имат значение в който и да е било брак, са само двамата и никой друг".

¬секи път, когато медиите наду€т гайдата и разтръб€т кой на кого бил изневерил, брачните двойки започват да се безпоко€т дали това ще постигне и т€х, а също и какво биха направили в подобна ситуаци€. “ова не е съвсем толкова невинно, колкото се опитва да ни го представ€т медиите. ¬ почти вс€ка двойка, обърнала се към нас със съпругата ми за помощ поради факта, че н€кой кръшка, съм забел€зал следното:

- —рив на доверието;
- ¬ина и от двете страни;
- √н€в и дори омраза;
- ∆елание за отмъщение;
- –азочарование
... и в крайна сметка -† депреси€.

¬ъзстанов€ването след подобна случка не е лесно. “ова изисква смелост, прошка, време, сълзи, посвещение и решение да продължиш да обичаш. » пов€рвайте ми, боли много. ¬с€ка двойка може да се възстанови след изнев€ра, но това е бавен процес, който изисква решението и на двете страни да работ€т целенасочено по въпроса.

¬ъпреки това, не всеки брак ще бъде спасен след изнев€ра. јко тво€т партньор продължава да те мами или малтретира и не показва каквото и да е било желание за пром€на, време е да вземеш радикални стъпки към разд€ла. √решката, ко€то много съпрузи или съпруги на изневерили партньори прав€т, е буквално да се вкопчат в т€х и да ги мол€т да не ги напускат. » реакци€та е изненадваща - мъжът или жената започват да изпитват отвращение към мъжа/жена си, привързвайки се още повече към своето при€телче. јко се намираш в ситуаци€ на изнев€ра и се чувстваш предаден, об€сни на сво€ съпруг/съпруга, че ще му простиш, но ако флиртовете не престанат, ще подадеш веднага молба за развод.

“ова е като извършване на спешна хирургическа операци€ - ако се направи, имаш шанс да оцелееш, ако ли пък не - знаеш какво те очаква. ѕусни партньора си и му постави €сни граници - ако остане, ще се възстановите след изнев€рата, ако ли пък си тръгне - значи никога не си го имал!


—ъгласен съм с автора —то€н √еоргиев на практика по всички споменати по-горе позиции. ўе си позвол€ да сподел€ личните си наблюдени€:

Ѕелег 1: »гнориране и изб€гване на партньора
“во€т партньор може да изглежда вглъбен, странен и много фокусиран, само че не на теб. ћоже да започне да пренебрегва своите домашни отговорности, децата и дори - кариерата си.

Ћичен опит: ѕартньорката ми изглеждаше наистина ужасно вглъбена в нещо или н€кой, който е далеч от семейството ни. —тигна се дори до срамни ситуации да се кара и вика посто€нно на дъщер€ ни и напълно да пренебрегне повечето си домашни задължени€. ћисл€, че кариерата й не пострада, веро€тно защото други€т мъж е свързан с работата й. ќт дистанци€ на времето мога да кажа и нещо допълнително: хората в такова състо€ние не помн€т почти нищо от нещата, които са вършили. ѕри разговорите ни месеци по-късно, партньорката ми показа забележителна амнези€ за повечето си постъпки и твърдеше, че подобни неща не са се случвали.

Ѕелег 2: „есто сравн€ване на партньора с н€кой друг от противоположни€ пол.
јко в семейството твоите действи€ са сравн€вани често с действи€та на н€кой друг, напълно е възможно този н€кой да е идеалът на партньора ти за мъж/жена и да е налице връзка. ƒоброто ниво на взаимоотношени€та между вас също не са гаранци€, че изнев€рата ще те подмине. “€ се случва най-често с н€кой, който е част от общността, от ко€то е част партньорът ти - общ при€тел, съсед, колега и е предимно по инициатива на "другата персона".

Ћичен опит: съвпада на 100% с написаното...

Ѕелег 3: «ащитна реакци€ от страна на партньора
 олкото повече време отдел€ш, за да убедиш партньора си, че съществува проблем, толкова по-защитен става сами€т той и се привързва към другата личност.

Ћичен опит: —итуаци€та между нас се разви лавинообразно точно по описани€ по-горе начин. јз виждах, че има огромен проблем, който партньорката ми отричаше усилено. ѕредполагам непри€тните ни разговори в къщи са € тласнали още по-силно в ръцете на други€ мъж.  олкото повече се опитвах да разбера какво става или да мол€ да опитаме да из€сним нещата, толкова по-зле ставаше. —ипеше единствено само жлъч към мен. ѕри всеки следващ разговор, проблемите, за които ме обвин€ваше, че съм създал, отиваха все по-назад и по-назад във времето.

Ѕелег 4: Ћипса на комуникаци€ и сексуално общуване
ћълчанието, несподел€нето, вглъб€ването в себе си, са също възможни белези. Ќежеланието за секс и сексуалното изб€гване на партньора са едни от първите признаци за изнев€ра.

Ћичен опит: “ук ми иде да се сме€. ¬сичко беше като по учебник. “очно така се държеше при€телката ми месеци наред. Ќакра€ това й състо€ние стана направо нетърпимо. “€ беше точно като робот. ѕосто€нно беше другаде духом. “ова е било радостно състо€ние, в което аз н€мам м€сто. ѕо-късно при€телката ми за€ви, че това не било така и че дори да имало нещо в€рно, то ДоназиФ връзка не вли€ела на нашата. ўом четете тези редова, значи знаете каква глупост е това. ¬ли€е и то как!

—екс Ц там ситуаци€та беше направо драматична. » когато го имаше, беше леден и безстрастен, с€каш с робот. ѕон€кога настръхвах от ужас.

(ѕравата са на www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.