Home ѕризнаци за изнев€ра »знев€рата при жените
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

У—лед като проучвах женската сексуалност в продължение на повече от десет години, мога честно да кажа, че повечето в€рвани€ в обществото за жените са силно изкривени и много от т€х са напълно погрешни.Ф (Michelle Langley, автор на книгата У∆енската изнев€раФ)

изнев€ра при жените

¬ръзките при жените в днешно време следват много предвидима схема:

Х ѕритискат мъжете за обвързване
Х ¬зимат това, което искат от връзката
Х √уб€т интерес към секса
Х ѕривлечени са от н€кой друг
Х «апочват да изневер€ват
Х —тават сърдити и негодуващи
Х «апочват да казват на партньора си, че имат нужда от време за почивка
Х ќбвин€ват техни€т партньор за поведението си... и евентуално, след като направ€т себе си и всички около себе си отча€ни от изнев€рата си, но обикновено след дълъг период от време, те прекрат€ват връзката или брака си.

јко сте мъж, както повечето мъже, веро€тно никога не сте допускали, че партньорката ви изневер€ва. Ќе само защото вашата съпруга или при€телка изглежда незаинтересована от секса, но още - защото в€рвате, че вашата съпруга или при€телка е Удобро момичеФ. «а т€хно нещастие мъжете често са изостав€ни от техните при€телки или съпруги, без въобще да разберат, че са им изневер€вали.

јко сте жена, както повечето жени, преди да изневерите на партньора си, вие декларирате, че Уне сте от този типФ, който би изневерил. ¬се пак обаче, сте както и повечето жени - когато изневер€т са шокирани и ужасени от поведението си, но в същото време не можете да спрете да изневер€вате.
¬ръзките при жените и техните бракове ще продължават да следват тази схема, докато не успеем да разберем по-добре жените Ц особено що се отнас€ до т€хната сексуалност. ¬същност, след като проучвах женската сексуалност в продължение на повече от десет години, мога честно да кажа, че повечето в€рвани€ в обществото за жените са силно изкривени и много от т€х са напълно погрешни.Ф
ћедиите най-после започнаха да разбират, макар и в малка степен, че проблемът с женската изнев€ра е широко разпространен. Ќапоследък н€колко книги без особен успех се опитаха да об€сн€т защо жените в днешно време изневер€ват, колкото и мъжете. ¬€рвам, че авторите на тези книги просто не са намерили необходимата информаци€, за да проуме€т пъзела. —м€там още, че н€кои автори просто се страхуват да изнесат парчета от информаци€та, ко€то честно казано е напълно противоположна на съвременните разбирани€. «а жалост, без тези късчета информаци€, е невъзможно да се разбере и евентуално да се посочи какъв е истински€т проблем, който възниква във връзките днес.


ћо€та истори€:
Ќакратко, след като навърших 27 години, започнах да се чувствам доста по-различно. Ѕ€х щастливо омъжена от 4 години, когато изведнъж, не€сно защо започнах да се чувствам отегчена и нещастна. ¬ опит да разбера какво причин€ва нещастието ми, четох книги, говорих с майка ми, дори ходих на психолог. —лед събиране на ц€лата информаци€, ко€то получих за начина, по който се чувствам спр€мо съпруга си, подобно на повечето жени, започнах да виждам съпруга си като виновник.


¬ момента 70-75% от всички бракове се прекрат€ват по желание на жената.

ѕо-късно, по време на собственото ми изследване, разбрах че случващото се е нормално. ¬същност, жените са най-склонни на развод в кра€ на 20-те или 30-те си години, след 4 годишен брак или връзка. ѕо това време жените са в пред-криза-на-средната-възраст, ко€то подобна на тази при мъжете с една много важна разлика Ц разлика, ко€то кара жените да изневер€ват по-често от мъжете.
»ма етапи, през които жените минават по време на дълготрайните си връзки.
—лед н€колко години изследвани€, аз можах да намер€ отличителни черти в поведението на жените, които интервюирах. јз категоризирах тези УетапиФ, през които жените минават по време на дълготрайните си връзки. ≈тапите започват със загуба на желанието за секс.


≈тап 1

∆ените в ≈тап 1 чувстват, че нещо липсва в живота им. “е имат всичко, което са желали Ц дом, семейство, чудесен съпруг, но те чувстват, че би тр€бвало да са по-щастливи. ѕо това време, много жени в този етап, започват да губ€т интерес към секса. Ќе е необичайно за т€х да отдел€т много енерги€, опитвайки се да избегнат физически контакт със съпруга си, защото се страхуват, че това ще доведе до проблеми. “е често се оплакват от неразположение и болка, за да избегнат секса и често изб€гват по вс€какъв начин едновременното л€гане в леглото на двамата. “е см€тат секса за работа, нещо като миенето на съдовете или пазаруването. Ќ€кои жени в ≈тап 1 твърд€т, че се чувстват изнасилени от докосването на съпруга си. “ехните тела замръзват и те изпитват напрежение в гърдите и/или ги боли стомахът. ѕовечето жени в ≈тап 1 се чувстват с€каш има нещо сбъркано в т€х, че са дефектни. “е също така се ужас€ват, че т€хната незаинтересованост от секс може да накара съпрузите им да им изневер€т или още по-лошо, да ги напусне.


≈тап 2

∆ените в ≈тап 2 прежив€ват ново пробуждане на желанието, стимулирано от случайна среща извън техни€ брак. Ќезависимо дали тази връзка с нов мъж включва секс или остава платонична, жените типично дават огромно значение на емоционалната значимост на тази връзка. ћного жени в този етап н€мат желание за секс в дълги периоди от време. ћного от т€х изпитват огромна вина и съжал€ват, независимо дали т€хната нова връзка е свързана със секс, само емоционална е, или и двете. ћного от т€х имат нещо като криза на личността. ѕосто€нните напомнени€ са навс€къде. “е изпитват вина, когато изнев€рата се по€ви като тема за разговор със семейството, при€телите, в медиите или в разговорите със съпруга. ∆ените в този етап не могат вече да израз€ват предишното си презрение към изнев€рата, без да се чувстват двулични. “е се чувстват така, с€каш са изгубили част от себе си. ќтраз€вайки в€рвани€та на обществото, че жените са УдобриФ или УлошиФ постав€т под съмнение сво€ статус на Удобро момичеФ и ще имат чувството, че съпрузите им не ги заслужават такива. ћного от т€х се опитват да преодоле€т чувството на вина като стават по-грижливи по отношение на съпрузите си. ¬се пак, след време повечето жени минават от признателност към оправдание. «а да оправда€т своите продължаващи желани€ към друг мъж, жените започват да приписват тези желани€ на нужди, които техните съпрузи не удовлетвор€ват или на предишни грешки и поведение на съпруга си. ћного жени стават негативни и саркастични, когато разговар€т за съпруга си и техни€т брак и че н€ма да е необичайно, ако последва извънбрачна афера.


≈тап 3

∆ените в ≈тап 3 или са се забъркали във връзка, или приключват връзка, или са в очакване на развод. ∆ените, преживели извънбрачна връзка, се чувстват по начин, по който никога не са се чувствали преди това. “е се чувстват УживиФ отново и много от т€х в€рват, че са намерили сво€т духовен двойник. “ези жени изпитват чувствата, които се приписват на хими€та на любовта.
“ези жени също изпитват ужасна болка, болката да избират между съпруга и новата си любов. “е обикновено в€рват, че това, което прав€т е нечестно спр€мо съпруга им, но не са в състо€ние да прекрат€т извънбрачната си връзка. Ќ€кои от т€х дори опитват. ѕреди среща с любовника си, те често се заклеват, че това ще е за последен път, но не усп€ват да спаз€т обещани€та си. —лед като не усп€ват да прекрат€т аферата си, жените в ≈тап 3 стигат до извода, че това очевидно е т€хната половинка в живота, защото не са в състо€ние да разберат, че са станали зависими от УхимикалитеФ, които се отдел€т в началните етапи на връзката. ћного жени живе€т в този затвор с години.
У“р€бва ли да остана омъжена или тр€бва да се разведа?Ф “ова е въпросът, който посто€нно продължава да тревожи мислите на жените в ≈тап 3. —ъщо така е често срещано €вление жените в този етап да опитват разд€ла или развод със съпруга си. ¬ повечето случаи, съпрузите на жените в ≈тап 3 ще започнат безполезни опити да направ€т своите съпруги щастливи като станат по-внимателни, ще прекарват повече време в къщи, ще помагат повече в домакинството. ¬ъпреки предишните и дори сега продължаващи оплаквани€ на жените, последното нещо, което жените в ≈тап 3 искат е да прекарват повече време със съпруга си. ѕричината, ко€то много жени ще дадат за желанието си разд€ла е, че Утърс€т себе сиФ. “е убеждават съпрузите си, че може да запаз€т брака си, ако получат достатъчно време за себе си. “е казват на съпрузите си, че времето, което изкарват разделени е в опит да се подобри сегашната ситуаци€. ∆ените в този етап искат да освобод€т себе си от ограничени€та на брака и да прекарват повече време с любовника си. ћного от т€х в€рват, че може би т€хното объркване ще изчезне. “е см€тат, че евентуално ще разберат със сигурност дали искат да останат омъжени или искат да се разведат и да останат с любовника си. ¬ременната разд€ла позвол€ва на жените в този етап да достигнат нови върхове с любовника си, без да се лишават от сигурността на брака си. —ъпрузите на жените в ≈тап 3 често не разбират, че жена им има любовна афера. “€хната липса на подозрени€ обикновено е продиктувана от липсата на интерес към секса при жена им, както и от в€рването им, че съпругата им е Удобро момичеФ.
∆ените в ≈тап 3 може също да са в момент на приключване на извънбрачна връзка и приключването може да не е било т€хно решение. “е може да са имали връзка с необвързан мъж, който или е загубил интерес, заради липсата на прогрес във връзката или е бил привлечен от друга жена, ко€то не е обвързана. ∆ените, които приключват връзка, често изпитват силна мъка. “е може да изпаднат в дълбока депреси€ и да израз€ват страхотен гн€в към съпруга си. “е не проум€ват, че прежив€ват внезапно оттегл€не на химикалите от т€лото им, причинено от промени в мозъка им.  ато резултат, много от жените на този етап се чувстват, с€каш са пропуснали шанса си за щастие, заради сво€та нерешителност.
¬€рвайки, че са разбрали по-добре какво искат от брака и партньора си, жените на този етап често отдават много гол€мо значение на важността да намер€т УноваФ връзка, ко€то да им даде чувствата, които са изпитвали в т€хната афера. Ќовата връзка с нов партньор ще представл€ва още и чисто м€сто, шанс за т€х да върнат статуса си на Удобро момичеФ. Ќ€кои жени ще търс€т нова връзка във времето докато са във Увременна разд€лаФ. ƒруги ще се върнат към браковете си, но не и емоционално, и ще продължат да търс€т. Ќ€кои жени ще поднов€т редки сексуални връзки със съпрузите си, опитвайки се да запаз€т брака, докато вземат решение. ¬ъпреки че най-често те не са сексуално привлечени от съпрузите си, желанието им временно може да бъде запалено отново, когато подозират, че техните съпрузи или им изневер€ват, или обмисл€т изнев€ра, или показват признаци да се оттегл€т.


≈тап 4

∆ените в ≈тап 4 включват тези, които са избрали да останат женени, продължавайки с изневерите и тези, които са избрали да се разведат. Ќ€кои жени остават в брака си, установ€вайки, че секса в брака може да се подобри при наличието на извънбрачна връзка. ƒруги мисл€т, че любовника им е т€хната духовна половинка, но по н€каква причина не са напуснали съпруга си, обаче не се чувстват разкъсани между двамата. “рети разбират, че техните чувства се усилват като не сподел€т всекидневни срещи с любовника си. ѕочти всички жени от последната категори€ имат връзка с женен мъж. “е в€рват, че т€хната афера може да продължи неопределено дълго, без да разрушават основната си връзка.
∆ените, които са избрали развод и са в началото на нова връзка, обикновено израз€ват облекчение, че най-после са взели решението и се чувстват отново нормално. ћного от разведените жени, които пак са се омъжили и са били н€колко години в новата си връзка, изглежда изпитват нежелание да говор€т за предишни€ си житейски опит. ¬се пак те споменават за чувство на вина и съжаление, че са причинили болка на децата си и техните бивши съпрузи само за да разберат, че изпитват подобни чувства в новата си връзка.


ўе си позвол€ личен коментар върху написаното от Michelle Langley: Ќаблюдавайки мо€ личен опит, мога да†потвърд€ на 100% казаното от авторката.  ъм мо€т опит мога да добав€ още опита и изповедите на доста жени, които са си позволили да бъдат искрени с мен и себе си. ўе добав€, че дори използваните думи и изрази са почти идентични с посочените, до такава степен се припокриват нещата!

ћоето лично мнение (съвпадащо†с това на авторката на книгата)†е, че жена, намираща се в "ранен"етап 3 може и да извърви обратни€ път към семейството и мъжа си. јко "напредъка" е на късен етап 3, това веро€тно н€ма да е възможно. ≈динствените причини жената да не извърви път€ до кра€ след тази точка ще са продиктувани от страх за бъдещето й - буквално физически или финансов страх, но определено н€ма да е нещо, продиктувано от любов или съчувствие към мъжа до не€. Ќе ангажирам никого с това мое лично мнение. ћисл€, че е добре всеки†да извърви сво€ път към осъзнаване и събиране на опит. ÷елта на коментара ми е да†ви подгот∆за шока. ѕри мен "развитието" между късен етап 3 и етап 4 продължи повече от година и половина, което беше едно от най-ужасните неща, които са ми се случвали в живота. «а ц€лото това време не б€х изгубил надежда, че нещата могат да бъдат оправени и се опитвах да прав€ най-доброто, на което съм способен със знани€та, които съм имал към конкретни€ момент...

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
0 #31 √еорги 2019-11-17 20:41
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+9 #30 Borislawa 2018-05-21 02:29
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+8 #29 »ванов 2018-05-15 04:21
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-2 #28 »вка 2018-05-14 12:20
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+5 #27 ’ристов 2017-12-11 11:30
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-5 #26 ’ристов 2017-12-11 11:21
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
0 #25 съпруг-ƒ.ƒ. 2017-05-17 06:58
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-10 #24 јлександрина сто€нов 2017-01-08 03:33
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
 
 
+12 #22 лена 2015-09-21 11:33
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.