Home ѕомощ за децата јко обичаш мама, ще мразиш татко
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

јко обичаш мама, ще мразиш таткоѕанчо ћалезанов е художник и баща. ѕредседател е на фондаци€ ДЅащи за отговорно родителствоУ, организаци€, чи€то цел е да привлече внимание върху рол€та бащинството за развитието на децата, и лекотата, с ко€то обществото ни се отказва от него, когато родителите се разведат. —ами€т той живее живота на разведени€ родител и не спира да се бори за правото си да бъде баща.


—пособен ли е български€ татко да даде равностойна на българската майка грижа при отглеждането на децата?

ќт известно време наблюдавам с удоволствие сами татковци с бебета и деца из парковете на —офи€. «абележете ги и вие. “е са усмихнати и не кри€т от никой удоволствието от разходката с детето. “е ги хран€т, смен€т памперси забавл€ват ги. Ќашата фондаци€ не дискриминира майките като такива. Ќие искаме права и за нас- обичащите децата си бащи.† ¬ъпросът не е в това кой е по-добър, а в необходимостта от това и двамата родители, да дават всичко от себе си за децата.

„есто след развод е об€вена война, за детето, като ДзаФ е само в кавички. »стината е че войната е срещу детето.
–азведените родители притежаващи минимална интелигентност би следвало да разбират, че вред€т сериозно на психиката на децата си, когато прокарват злобата си през† т€х.


Ќо децата имат нужда от двама родители, нали?


»менно децата са тези, които имат нужда да усещат непрестанно любовта и на двамата си родители. ¬ ≈— и —јў на преден план постав€т не толкова правата и нуждата на Ддруги€тФ родител, да поддържа нормални контакти с детето си, колкото правата на детето по въпроса.
 ак така българската държава полага усили€, за осигур€ването на приемни родители, за децата от домовете опитвайки се да им осигури семейна среда, а откъсва хил€ди деца след развод от бащите им и то чрез Дправосъдната системаУ (кавичките не са правописна грешка) къде е правдата и какво присъждат?!?


ћай е дошло времето за репортаж от ЅЅ—Е€вно там е копчето на власт-имащите у нас! ¬сички помним во€ след репортажа на журналистка от тази меди€. Ќо т€ усп€ да изпълни сво€та миси€Е.размърдаха сеЕ


ћоже би и затова обществото е приело е, че е по-добре детето да остане при онзи, който го е родил?


Ќа обществото му е наложен този глуповат модел, при който съда се подчин€ва на желанието на травмирана психически майка (в 90% от случаите настройващи€т родител е т€) да накаже бивши€ съпруг отказвайки или намал€вайки възможностите да вижда детето си. ƒа не забрав€ме, че при много бащи въобще не се стига до там, тъй като те забрав€т да обичат децата си след развода (според мен и това е проблем Ц резултат на драмата след развода). ћисл€, че хората с интелект над средни€, разбират бързо разликата между развода и отношението към плода на брака (връзката).

—амо през грижата ли ДминаваУ бащинството за български баща?

√рижата за един баща не е само финансова, а главно душевната връзка с детето.


 ак се урежда въпросът с правото и на двамата разведени родители за достъп до децата си в ≈вропа?


¬ ≈— гол€ма част от проблемите между разведени родители се разрешават от —оциалните служби. “е съдействат и за спазване на режима на лични отношени€ в полза на детето. ѕри н€колко нарушени€ и данни за настройване на детето съдът постанов€ва и даване на родителските права на бащата, тъй като настройващи€т родител н€ма родителски капацитет за да възпитава правилно детето и средата там се възприема с основание, като опасна.

¬ Ѕългари€ —оциалните служби какво прав€т?

¬ Ѕългари€ социалните служби се занимават, и то от скоро, единствено с тотално изоставени деца, както и с такива подложени на физическа агреси€. ”сили€та им са отдалечени на светлинни години от работа по проблемите свързани с психически€ тормоз над деца у дома!
”сили€та на психолог  убратова, специалист по синдрома Дотчуждаване на дете от родителУ (PAS), за обучението на социални работници за работа по синдрома, обикновено са напразни, заради гол€мото текучество свързано с ниското заплащане на тези служители.
“ук реши ли една майка да не дава детето на баща му, никой не може да € спре. —ъди€-изпълнител, прокуратура, полици€ повдигат рамене и бездействат.


 акво е общото между всички Ѕ√ татковци, които не могат общуват с децата си?


¬сички наши истории са абсолютно еднакви. ћайките на нашите деца† показват признаци на сериозно психическо разстройство след развода. Ќе съм психиатър, но как би могъл да се опише факта, че любовта към детето е на заден план, а омразата към бивши€ е най-важното за тези майки. —ъщите влагат неистови сили в настройването на децата си срещу бащите им (90% това са майки а 10% бащи).

ѕри вас как се осъществи това настройване? Ѕ€хте ли подготвен за него?


Ќикога не съм си представ€л, че разд€лата ни с бившата ми съпруга може да породи такава агреси€. ѕоложих усили€ развода да бъде по взаимно съгласие. ќткровено казано, разчитах нейната гордост да й попречи да стигне до там, да пречи на развиването на талантите на детето, както и на грижите ми за здравето му Ц с единствена цел да играе срещу мен наран€вайки детето ни. јко сравним насъскването на децата с бой ситуаци€та би изглеждала по следни€ начин-би€ детето за да те заболи понеже си бащаЕ


—читам, че родители, при които любовта към детето е поставена на заден план, а омразата към бивши€ на първо м€сто би следвало, да бъдат сериозна грижа за подход€щите здравни заведени€. ƒа казвам го и направо Ц психолози и психиатри сигурно биха помогнали.

 ак се осъществ€ва това настройване на практика?


Дјко обичаш мама, ще мразиш таткоФ Ц това е обобщената реплика набивана в главите на децата от озверели€ родител. ƒетето е ДпушкатаФ, с ко€то се стрел€ по родител€, който не съжителства с детето под един покрив.


јгресиращите децата си родители, измисл€т комбинации от лъжи за това, че детето точно в ден€ определен за виждане с други€ родител има ангажимент и не може да се види с него. ƒетето е принудено да свикне с посто€нните обиди към обичани€ си татко и даже да съглашателства с мама по въпроса. »зследвани€ на психолози в ≈— и —јў показват повишаването в пъти на рисковете за тези деца.


¬ тези страни отдавна се прилагат споразумени€ за абсолютно равни права и отговорности спр€мо детето. ¬ Ѕългари€ закостенели€ съд работи единствено в полза на майката, независимо дали т€ има капацитета да бъде добър родител. Ѕащата е третиран като престъпник, който е вредно да доближава детето си.

¬ полза на престъпното съдебно нехайство е и познатото на всички ни изречение Дима адвокати, които познават закона и такива, които познават съдииФ.

“акъв ли е изходът от вс€ко едно дело?

≈стествено има и красиви изключени€, когато съдът взима справедливи решени€.


Ќашата фондаци€ ДЅащи за отговорно родителствоУ усп€ да вдъхнови депутатите от 40-то Ќ— да приемат промени в —емейни€  одекс в посока на правата на бащите и против приемането за чиста монета и буквално на изслушването на децата в съдебна зала.
¬секи съди€ би тр€бвало да про€ви съмнение, когато детето буквално цитира исковата молба на майката и за€в€ва, че не желае да вижда баща си. »менно тук е м€стото на вещото лице Ц психолог, запознат със —индрома на ќтчуждаване на ƒете от –одител (Parental alienation Syndrome-PAS). ƒеца жертви на този синдром в —јў са стигали и до убийство с огнестрелно оръжие на баща!


≈дна от жестоките про€ва на синдрома е отвличането на детето в друга държава. Ѕългарски€т съд, необезпоко€ван от никого, дава щедро разрешени€ за отвличане на деца в чужбина. ¬ мо€ случай Ц —офийски районен —ъд дава на майката на детето ми възможност да отвлече детето ни абсолютно легално с единствени€ мотив, че детето иска да види баба си в Ѕеларус и че майката има апартамент в —офи€. —€каш не знае, че апартамента може да бъде отдаден под наем или да бъде продаден дни преди б€гството без да разбера.


“огава бащата е принуден да води неравни битки с правосъдните органи тук и в чужбина. „есто не само не вижда детето години, но и н€ма възможност даже да го чуе. ¬ това време майката демонизира бащата необезпоко€вана от никого. —лед н€колко годишна пауза в отношени€та и† непрестанно насъскване детето е окончателно оформено, като враг на баща си.


 акво постанов€ва български€т закон в момента?


¬ нови€ —емеен кодекс в сила от октомври 2009г. е записано:
Д (6) —ъдът изслушва родителите, както и децата при услови€та на чл. 15 от «акона за закрила на детето, взема становище от дирекци€ Д—оциално подпомаганеУ и ако е уместно, изслушва и други лица. ѕри данни, че е налице синдром на родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице Ц психолог.У.


ћасовата практика на съда прилагана и в момента е даването на 20 или 30 дни на детето на други€ родител.
ƒалеч по-полезно за детето е защитеното пред† депутатите наше становище в полза на сподел€нето по равно поне на ваканциите и справедливото подел€не на личните празници на детето.


Д(3) ќпредел€нето на режима на личните отношени€ между родителите и децата включва определ€не на период или на дни, в които родител€т може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.
(2) –одителите имат равни права и задължени€, независимо дали са в брак.У


Ќаписаното след запета€та в горни€т член също е важно завоевание по темата.
Д(2) ƒетето има право на лични отношени€ с родителите си, освен ако съд е постановил друго.У


Ќе е толкова важно правото на родителите, колкото ѕ–ј¬ќ“ќ Ќј ƒ≈“≈“ќ Ќј Ћ»„Ќ» ќ“ЌќЎ≈Ќ»я — ƒ¬јћј“ј —» –ќƒ»“≈Ћ»!

(автор на стати€та е јнгел «афиров:†http://bgtatko.bg/)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
0 #3 ¬. Ќеделчева 2019-01-05 19:07
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #2 Hristo Petrov 2011-05-03 21:48
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+3 #1 Petia Funadgieva 2011-01-06 13:44
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.