Home ѕомощ за децата  ак да помогнем на детето да приеме развода?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

 ак да помогнем на детето да приеме развода?–азводът е стресиращ, както за родителите, така и за децата. ¬ъпреки, че емоционалните реакции на децата завис€т от т€хната възраст по време на развода, много деца изпитват чувство на тъга, гн€в и тревога - и не р€дко тези чувства оказват вли€ние върху техни€ характер.
«а щастие има неща, които може да направите за да помогнете на ¬ашите деца по време на развода. „рез минимизиране на стреса и об€сн€вайки им ситуаци€та отворено и честно, може да помогнете на ¬ашите деца да преминат през това трудно за т€х време.

ƒа кажем на децата

¬еднага, след като сте си из€снили плановете, говорете с децата си за решението да се разведете. ¬ъпреки, че н€ма лесен начин "да прекъснете новините", би тр€бвало да присъстват и двамата родители, когато се съобщава на детето, като не тр€бва да се показват чувства на €рост, вина или упрек. ¬ най-добри€т случай това е трудно съобщение, но ако го съобщите деликатно, може да го направите по-малко болезнено за ¬ашето дете.

¬ъпреки, че дискуси€та относно развода тр€бва да бъде съобразена с възрастта на детето и етапа на неговото развитие, всички деца би тр€бвало да получат следното основно съобщение: "ћама и татко се обичат и б€ха щастливи, но сега вече не сме щастливи и решихме да се разделим.  аквото и да се случва между нас, ние винаги ще бъдем твои родители и винаги ще бъдем наблизо за да те обичаме и да се грижим за теб."
¬ажно е да подчертаете, че ¬ашето дете н€ма как да е отговорно за настъпилата ситуаци€ и нещастието не е свързано с него. ƒецата често обвин€ват себе си за неуспеха в брака на родителите си и имат нужда да им се напомн€ често, че случа€ не е такъв. ƒетето ¬и може да попита, дали любовта ¬и към него е била временна. ќб€снете на детето, че дори и да се развеждате, вашата любов към него е посто€нна.


 огато тр€бва да отговар€те на въпросите за развода, давайте на детето достатъчно информаци€, така, че да е подготвено за промените в живота му, но не толкова много, че да го натоварвате. ќпитвайте се да държите чувствата си неутрални и отговар€йте на въпросите на детето по подход€щ за възрастта му начин и възможно най-истинно. «апомнете, че детето н€ма нужда да знае всички детайли, то просто има нужда да знае достатъчно, за да може €сно да разбере, че въпреки ¬ашата разд€ла ¬ие не се развеждате с него.


ƒецата не реагират еднакво, когато научат, че родителите им се развеждат. Ќ€кои задават въпроси, н€кои плачат, а н€кои изобщо н€мат адекватна реакци€. јко ¬ашето дете изглежда разстроено, когато му кажете новината, покажете му, че щадите и се грижите за чувствата му и му об€снете, че е нормално да плаче. Ќапример, ако му кажете "јз знам, че това те разстройва и мога да разбера защо" или "Ќие двамата те обичаме и така съжал€ваме, че нашите проблеми те карат да се чувстваш по този начин". јко детето не покаже емоционална реакци€ веднага, об€снете му, че ще има и друго време за да поговорите.
ѕовечето деца се притесн€ват по какъв начин ще ги засегне развода:  ой ще живее с т€х? ўе се премести ли н€къде?  ъде ще живее мама или татко? ўе посещава ли друго училище? ўе може ли въпреки това да отиде на лагер през л€тото? Ѕъдете честни, когато отговар€те на въпросите, които притесн€ват детето и му напомнете, че семейството ще премине през това въпреки, че ще отнеме малко време.

Ќамал€ване на стреса за детето

–азводът е свързан с много промени и с много реално чувство за загуба. ƒецата и родителите скърб€т от загубата на семейството, което са имали и по-специално огорчение от загубата на родител. “ова е причината н€кои деца, дори след като окончателността на развода им е об€снена, да продължават да се над€ват, че н€кой ден техните родители ще се съберат отново. —кръбта от загубата на семейство е нормална, но с течение на времето детето и ¬ие по н€какъв начин ще приемете променените обсто€телства.
 ак може да намалите стреса върху детето по време на промените, причинени от развода? ќсновно като се научите да отговар€те на неговите емоции.

ѕриканвайте го да говори. ƒетето има нужда да знае, че неговите чувства са важни за ¬ас и ще бъдат взимани на сериозно.
ѕомогнете на детето си да "облече" чувствата си в думи. ѕоведението на детето може да ¬и насочи към неговите чувства на мъка или €рост. ѕомогнете му да "облече" емоциите си в думи, без да се опитвате да ги промен€те или да ги об€сн€вате мъгливо. ћоже да кажете: "»зглеждаш тъжен(а). «наеш ли кое те прави толкова тъжен(а)?" Ѕъдете добър слушател, когато то ¬и отговар€, дори и тогава, когато това, което чувате ¬и е непри€тно.
ѕризнайте чувствата на детето. ћоже да казвате неща като: "Ќищо чудно, че се чувстваш тъжен." или "«нам, че се чувстваш така, като, че ли ще те боли вечно, но болката ще отмине." “акива изрази показват на детето, че чувствата му са логични. ќкуражавайте го да говори за чувствата си, преди да започнете да му предлагате начини как да направи това по-добре.


ѕредложете му подкрепа. ѕопитайте детето: " акво ще те накара да се почувстваш по-добре?" “о може да не ¬и даде конкретен отговор, но ¬ие бихте могли да му предложите н€колко идеи - може би просто да поседите за малко заедно, да се разходите или да продължи любимата си плюшена играчка. ѕо-малките деца могат много да се зарадват на предложението да се обад€т на татко по телефона или да нарисуват рисунка за мама, ко€то да и дадат, когато се прибере в кра€ на ден€.


»майте предвид, че приспособ€ването на детето би могло да отнеме време. Ќ€кои емоционални и поведенчески реакции на стреса от развода могат да продължат месеци или година. Ќ€кои могат да продължат и по-дълго време, докато ситуаци€та се стабилизира и детето възстанови рутинните си занимани€.


—ъщо така е важно да се запомни, че това емоционално състо€ние не винаги означава посто€нни проблеми. ѕрез повечето време, последващите развода емоционални притеснени€ на децата са временни, ако се отнас€те към т€х деликатно. јко сте внимателни към признаците, които детето ¬и изпраща за неговите чувства, това може да ¬и улесни в помощта ¬и да се справи с т€х.

–еакции на стреса

ѕо-долу са изброени н€кои сигнали за реакци€та на стреса в различната възраст на детето:

Ќовородено до 2 години. ƒецата от тази възрастова група изискват посто€нство и рутина и се успоко€ват чрез ласки. ѕеленачето може да бъде тъжно от твърде много промени или внезапна разд€ла с едини€ родител. —игналите, че едно пеленаче се чувства тъжно включват увеличаване на нервността му или плача и промени в навиците му за хранене и сън. ƒецата в тази възрастова грипа са чувствителни към разделите. “ревогата от разд€лата може да резултира в необщителност и тъга.

ќт 2 до 4 години. ƒецата от тази възрастова група се нужда€т от посто€нни грижи, но тъй като са развили по-дългосрочна памет и езикови умени€, те са по-самосто€телни. —игналите, че детето в тази възрастова група изпитва стрес включват продължителна тревога от разд€лата и регреси€ към по-ранни навици, като смукане на пръст, напикаване в леглото и проблеми със сън€. Ќервността и €ростта показани от ¬ас или ¬аши€ партньор също могат да окажат вли€ние. ƒетето може да плаче често, регреси€ до бебешки навици и по€ва на гневни изблици.

ќт 6 до 8 години. ƒецата между 6 и 8 години се нужда€т от време , прекарано с всеки родител поотделно, за да се убед€т, че са обичани. ќбезвер€ването се превръща във важен въпрос, детето може да иска да бъде сигурно, че двамата - ¬ие и партньора ¬и прекарвате еднакво време с него. ƒецата на тази възраст също така се интересуват от въпроси като: " ой е прав и кой не е?" јко детето показва надежда, че семейството ще се събере отново, осигурете му време, което то да прекарва с всеки от ¬ас поотделно, за да му помогнете да приеме реалността на ситуаци€та. —игналите, че детето се чувства нещастно включват гн€в, тъга или агреси€. “о може да има проблеми с при€телите или в училище, или стресът може да приеме форма на физически проблеми, като нервен стомах или главоболи€.

ќт 9 до 12 години. ƒетето на тази възраст участва по-активно в дейности надалеч от неговите родители.  огато разведените родители живе€т близо един до друг, прекарването на еднакво време с едини€ или други€ родител може да помогне, но децата в тази възраст може да се нужда€т от различни разписани€ на ден€, за да се отговори на техните промен€щи се приоритети. ”чилището, интересите и при€телствата взимат предимство за децата в тази възрастова група. ƒетето може да откаже да прекара еднакво време с ¬ас или с партньора ¬и, може да опитва да вземе страна. ѕодгответе се за това и не го приемайте лично, когато се случи. ѕризнаците за тази възрастова група включват трудности, усамотеност, депреси€, гн€в или физически симптоми като главоболие или стомашни проблеми, или проблеми с ученето.

ќт 12 до 15 години. ƒецата в тази възрастова група се нужда€т от последователна поддръжка и от двамата родители, но могат да не приемат еквивалентно прекарано време с всеки един поотделно. “е могат да обвин€ват задочно за развода едини€ или двамата родители и могат да започнат да ¬и контролират чрез необходимостта да останат на едно м€сто или посто€нно да се мест€т. ƒепреси€та, раздразнителността, честото излизане навън, лоши€т успех в училище, употребата на алкохол или други опиати, сексуална активност или хронично опозиционно поведение - всички тези са сигнали, че тинейджъра има проблеми. Ѕез значение дали тези проблеми са пр€ко свързани с развода, те са достатъчно сериозни и показват нуждата от външна помощ.

ќт 15 до 18 години. “инейджърите в тази възрастова група може би са започнали да се фокусират върху т€хната собствена независимост и върху социални и училищни дейности и може да не са толерантни към проблемите на техните родители. ¬ъпреки, че тинейджъра се нуждае от ¬ашата подкрепа, той може да е уморен от тревогите за ¬ас. „естите разговори за неговите чувства могат да помогнат. ¬ъпреки, че тинейджърите могат да искат да виждат родителите си щастливи, те могат да имат смесени чувства за това, че виждат в т€х други хора. “е могат да чувстват, че това би могло да е нело€лно към други€ родител. ѕо-големите тинейджъри, които се нужда€т от помощ могат да имат проблеми с поведението, да показват депреси€, нисък успех в училище, да изб€гат от вкъщи или да имат проблеми със закона.

Ѕитката на фронта" с ¬ашето дете

¬ъпреки, че често аргумента между родителите е резонен и дори очакван в едно семейство, животът в непрекъсната битка и неразрешен конфликт може да засегне дълбоко психиката на детето. “равмиращи събити€, като кр€съци, побои, скандали или насилие може да направ€т детето страхливо и чувствително. Ќевъзможността на детето да се справи с тези страхове може да го доведе до емоционална нестабилност или необщителност.
ƒоказателството на ¬ашата враждебност също представл€ва неподход€щ поведенчески модел за ¬ашето дете, което все още се учи как да се справ€ със собствените си импулси. ѕриспособ€ването на децата към развода в перспектива е свързано с враждебността между родителите. ƒецата, чийто родители показват €рост и омраза по-често имат продължителни емоционални и поведенчески проблеми.

ѕриспособ€ване към новата ситуаци€

“ъй като разводът може да внесе гол€ма пром€на в живота на ¬ашето дете, приспособ€ването му към него би тр€бвало да бъде постепенно.
¬ъзможни са н€колко типа ситуации: едини€т родител може да има попечителство, но може да има и общо попечителство (където и двамата родители взимат законови решени€, касаещи детето, но детето живее посто€нно с едини€ родител и посещава други€); или съвместно попечителство (където решени€та се сподел€т, така, че това е физическа грижа).  огато родителите живе€т близо един до друг, обикновено предпочитат съвместното попечителство на т€хното дете.
 аквото и да изберете, детето би тр€бвало винаги да е на първо м€сто. “ова ще предотврати замесването му във "войната", като начин да победите ¬аши€ бивш партньор.  огато решавате да прекарате празниците, рождените дни и ваканциите, фокусирайте се върху това, кое ще е най-добро за детето.

—лед развода

—лед развода тр€бва да се поддържа нормална обстановка, като се запаз€т ежедневните рутинни действи€, включително правилата за €дене, правилата за поведение и методите за дисциплина. ќграничаването на почивката на детето, особено през времето на промени го кара да се чувства несигурно. ѕо съвет на повечето експерти единствени€т начин, по който детето би тр€бвало да бъде обграждано е с непрекъсната любов.
–одителите би тр€бвало да направ€т всичко възможно да запаз€т техните родителски роли. Ќезависимо колко е съпричастно детето ¬и, то си остава дете. јко се довер€вате на ¬ашето дете, то може да има трудности, свързани с други€ родител. “ова означава, да не се осъжда други€ родител или да се постав€ детето по средата на взаимоотношени€та между възрастните, с които детето н€ма възможност да се справи.


ѕосто€нството в рутинните действи€ и дисциплината в дома е важна. ѕоказването на еднакви или почти еднакви изисквани€ и от двамата родители например л€гане за сън, правила и домашни задължени€ ще намал€т тревогата и ще покажат на детето, че ¬ие и ¬аши€т бивш партньор "работите" заедно и не може да бъдете манипулирани.
Ќе се срамувайте да потърсите професионална помощ. –азводът е гол€ма криза в живота на семейството, но ако ¬ие и ¬аши€т бивш партньор можете да "работите" заедно ще останете добри родители за ¬ашето дете.


≈то н€кои препоръки, които тр€бва да имате предвид:

ѕотърсете помощ за да се справите с ¬ашите собствени болезнени чувства, причинени от развода. јко можете сравнително безболезнено да се приспособите към новата ситуаци€, за детето ¬и ще бъде още по-лесно.
Ѕъдете търпелив със сами€ себе си и детето. ≈моционалните вълнени€, загубата и болката, които следват след развода отнемат време и често настъпват на фази.
»зб€гвайте да компенсирате загубата на детето с материални неща, храна или специални привилегии. ≈моционалната болка се лекува най-добре с грижа и поддръжка от обичащ човек, а не с материални неща.
—тремете се да разпознавате сигналите за стрес, характерни за възрастовата група на детето ¬и.  онсултирайте се с детски€т му лекар за това, как да се справите със специалните проблеми, ако възникнат такива.
ћного от елементите, които помагат на детето да се чувства уверено и в добро емоционално здраве са еднакви, както за разведени, така и за неразделени родители. — оказването на достатъчна подкрепа могат да и успешно се приспособ€ват децата към развода.

ѕо материали на kidshealth.org

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.