Home Ќачало на пром€на  ак да останем позитивни сред негативизма около нас?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

 ак да останем позитивни сред негативизма около нас?≈дна от основните трудности по път€ на израстването и постигане† на мечтите ни, е справ€нето с негативизма около нас.


 огато четем позитивна литература и истории за успели хора, ние лесно се вдъхнов€ваме, започваме да в€рваме повече в себе си и решаваме да направим крачка напред. ƒокато четем книги и посещаваме† семинари, чувстваме прилив на енерги€, с€каш ни порастват криле.


 акво става обаче, когато отново се върнем към ежедневието си?


’ората около нас поклащат недоверчиво глава и ни изтъкват хил€ди причини защо това, към което се стремим е невъзможно.


—ъчетани с нашите стари убеждени€, негативните коментари и нагласи на† заобикал€щите, започват да ни дърпат назад, карат ни да се разколебаем, да се примирим и да се откажем от мечтите си.


“ова е една от причините скоро отново да влезем в старите ДрелсиУ и да забравим ентусиазма сиЕƒо следващата книга или семинарЕ
„есто тези хора, които се опитват да ни спрат и разубед€т,† са най-близките ни. Ѕило заради това, че мечтата ни е твърде далеч от техните представи и не се вмества в границите им за възможното, било поради страх че ще ни загуб€т или заради желанието им да ни предпаз€т от грешки и разочаровани€.
–азбира се, в повечето случаи те го прав€т съвсем добронамерено, но ако им пов€рваме и се поддадем на съмнени€та, които ни внушават, т€хната истина ще се превърне в наша истина.


—поред редица статистически изследвани€, наши€т† успех се определ€ от:
10 % от знани€та и способностите ни,
40 % от начина ни на мислене и
50 % от средата.


’ората около нас, при€телите с които прекарваме времето си, нещата които посто€нно чуваме, неизменно ни вли€€т. Ќе случайно народът е казал Ц Д— какъвто се събереш, такъв ставашУ.


 олкото и да не ни се иска да признаем, истината е, че средата в гол€ма степен определ€ живота ни.


ќбкръжаващото ни общество налага определени представи за това, кое може и кое не може, кое е за нас и кое не става за нас.
ћного мъдрост има в притчата за орловото €йце, което случайно попаднало сред кокоши €йца и било отгледано от кокошката заедно с другите и пиленца.†  огато орлето порастнало, то започнало да прави всичко, което е нормално за една кокошка. ѕон€кога му се искало да полети и гледало замечтано към небето, но знаело, че кокошките не могат да прав€т това. «атова ц€л живот си останало като т€х и не полет€ло.


ƒали и ние не сме като орлето, когато дори не опитваме да осъществим мечтите си, само защото хората около нас ни казват, че е невъзможно и че това не е за нас..?


Ќе е ли лудост заради мнението на другите да се откажем от сво€ път, от това, към което ни тегли сърцето, от собствени€ си стремеж към щастие?
Ќима те зна€т по-добре кoe е за нас? Ќима те определ€т докъде стигат нашите възможности и къде е нашето м€сто?


—игурно сте чували да казват Ц Дƒ€до ти беше беден, баща ти е беден и ти ще си останеш беденУ или Дусп€ват само тези, които имат на кой да се опрат Ц известни родители, вли€телни родниниУ, Двс€ка жаба да си знае гьолаУ и т. н.


 огато повечето хора от обкръжението ни имат подобно мислене и ние слушаме подобни изказвани€ посто€нно, в нас се затвърждава убеждението, че сме родени с определена съдба, от ко€то не можем да изб€гаме, че не сме сред ДизбранитеУ и че това, за което копнеем е непостижимо.
¬се пак дълбоко в нас остава една мъничка надежда, че може пък и да стане чудо, изведнъж нещо да се случи и да то да преобърне живота ни.
“ази надежда обаче не е достатъчна, за да промени нещо.


Ќашите мечти ще си останат само един бл€н, ако продължаваме да се оплакваме заедно с колегите си от ниските заплати, ако само обсъждаме с при€телите си че н€ма никакви възможности и да коментираме† по ц€л ден новините за престъпност, бедност, безработица.


Ќепрекъснатото оплакване, недоволството, отча€нието и чувството за безизходица са като една зараза, епидеми€, ко€то обхваща бързо много хора.
Ќегативните нагласи и коментари зараз€ват и повличат. Ѕез да се усетим,† ние започваме да повтар€ме същите думи като зомбирани† и така циментираме ограничаващите си убеждени€та. ѕон€кога правим това машинално под вли€ние на общото настроение, а в други случаи, просто за да сме вместим в колектива или защото не ни се захваща изтощителна борба с всички.


 ак да се справим с негативизма около нас, за да успеем?


Х†Ќе е е необходимо да промен€те цели€ цв€т, нито да се изолирате† напълно от† другите.


¬ сво€ опит съм имала различни периоди на ДборбаУ с негативизма около мен. ¬ началото се† хвърл€х да убеждавам всички да пов€рват, че всичко е възможно ако го пожелаеш, че всеки от нас има силата да бъде човека, който би желал. ¬ отговор съм получвала десетки ДдоказателстваУ за това как нищо не ставало. ѕосочвали са ми стотици причини(оправдани€), които прав€т нещата невъзможни.


”бедих се, че човек, който не иска да пов€рва и отказва да се промени, ще си намери ДжелезниУ доводи за своето бездействие. «а вс€ка възможност в живота, ко€то му посочите, той ще открие пречка.


ƒостигнах до извода, че е безсмислено да се опитваш да убеждаваш хора, които не жела€т или не са готови за† пром€на. “ова е само загуба на† енерги€ и време.


ќсвен това всеки има право на избор† да изживее живота си както реши. ¬секи има сво€ истина и вс€ка истина има право на съществуване.
Ќе е необходимо да промен€ме цели€ св€т. Ќе е необходимо да убеждаваме всички да мисл€т като нас.


¬ други случаи, за да си спест€ безсмислените спорове, съм започвала да говор€ в унисон с† общи€ език като вътрешно съм си казвала, че го прав€ само за да не спор€. —ливайки се с фона на негативно настроените(макар и да казваме наум, че нещата не са така, както говорим), ние не постигаме нищо.
Ќе можем и да се изолираме от всички хора, които не мисл€т като нас, не можем да изб€гаме от всичко негативно.


¬ света има разнообразие и ние неизбежно ще срещаме в ежедневието си† и негативни хора.
Ќе е необходимо да се крием от т€х, с€каш са чумави. ѕърво, защото е невъзможно, и второ Ц защото все пак и те имат нужда от нашата усмивка. ј ако са готови, могат да поискат да поемат по наши€ път.
¬ тези лутани€ и търсени€ на начина за справ€не с негативността, осъзнах че има един начин да успеем, когато повечето хората около нас са скептично настроени.


» той е Ц да бъдеш глух за негативните коментари.


Х†Ѕъдете глухи за негативните коментари и когато ви казват, че н€ма да се справите.


» друг път съм сподел€ла истори€та за жабчето, което единствено усп€ло да изкачи върха, защото билоЕглухо.
јко хората не в€рват, че ще постигнете желаното, ако ви посочват само пречки и причини за непостижимостта му,† отговорете им с усмивка и сменете темата. Ќе е нужно да им доказвате колко сте прав и да хабите енерги€.
јко околните имат навика да обсъждат само† сензационни негативни новини или посто€нно† се оплакват от тежка си съдба, предложете да им разкажете нещо позитивно.


 ато правите така, скоро тези, които се опитват да ви разколеба€т и да ви върнат Дв блатотоУ,† ще разберет, че не могат да разчитат на вас да им партнирате в Дгол€мото оплакванеУ и или ще престанат,† или ще се оттегл€т.
 акто съм писала в —индромът на махалото при пром€ната,† в процеса на пром€на се случва да се разделим с н€кои стари при€тели и да поемем по различни пътища. “ова е нормално и† е част от пром€ната.


“ова не означава разбира се да зарежете всичките си† при€тели, които не жела€т да ви последват или да не общувате с никой, който е в лошо настроение.
Ќо е хубаво все пак да прекарвате повече време в компани€та на позитивни хора, както и да установ€вате контакти с личности, притежаващи качества, към които се стремите† или които са постигнали това, което вие желаете.


Х†ѕостепенно си създайте† нов кръг при€тели.


Ќе е тайна, че ако искаш да бъдеш богат, тр€бва да се спри€телиш с богати хора, да попаднеш в т€хната среда, да попиеш от вибраци€та им, да започнеш да мислиш като т€х и постепенно да разшир€ваш границата на комфорта си.


јко искаш да си позитивен, общувай с позитивни хора, ако искаш да станеш изследовател, запознай се такива хора. ѕриобщавайки се към т€хната среда, ти постепенно придобиваш нови нагласи и промен€ш вибраци€та си. ¬ т€хното общество мечтата ти вече не ти се струва недостижима.
јз например, когато исках да създам сайт, започнах да† се запознавам† с успешни блогъри, да общувам с т€х, да се уча от т€х и много скоро станах една от т€х. —ега върв€ към† мечтата си да пиша книги и се спри€тел€вам с все повече† писатели и хора, които вече са издали свои книги. » скоро ще стана една от т€х.


„удесна иде€ са и различните групи за взаимопомощ, където хората взаимно си помагат и насърчават, където могат да сподел€т нещата, които ги вълнуват и заедно да преодол€ват моментите на съмнени€.


Х†»майте смелостта да бъдете различни.


 огато за първи път изкажете мнение, твърде различно от това на останалите, може да ви об€в€т за луд, за наивен мечтател, който още в€рва в приказки и лети в облаците, но после ще ви приемат и дори могат да ви последват. Ќо за да ви приемат другите, първо тр€бва да се приемете вие и да не се страхувате да покажете на света истинската си същност.
Ќе си мислете, че ако не сте като другите, ще бъдете отхвърлени.  огато се нагаждаме към общото мнение на колектива, това само привидно ни създава усещането, че сме приети. ¬ тези случаи ние всъщност се обезличаваме, остав€ме хода на живота си в чужди ръце и позвол€ме на другите да определ€т желани€та и емоциите ни.


ј какви са вашите начини за справ€не с негативизма?
—поделете вашето мнение и опит.


(јвтор: –осица ¬акъвчиева, източник: sebepoznanie.com, публикувано с разрешение)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+1 #3 ¬.—. 2017-04-07 16:27
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #2 Yusein 2015-09-25 18:22
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+4 #1 Blagovest 2011-12-27 13:47
prekrasni dumi, i absoljutno verni.Az sum i zklju4itelen fen na zakona za privli4aneto, praktikuvam tvoq na4in na mislene moje bi ot okolo edna godina i vijdam prekrasnata promqna, koqto se slu4va s men.Blagodarq na hora kato teb, 4e su6testvuvat:)
Gotin den:)
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.