Home Ќачало на пром€на јланис ћорисет за "–азговори с Ѕога"
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

јланис ћорисет за ѕрез годините пон€кога съм се удив€вала на това колко много емоции съм прежив€ла и колко много въпроси съм си задавала, както и на пламенната страст, ко€то е подклаждала тези емоции.

–азбирах, че въпросите, които са ме вълнували, са свързани с цели€ спектър на мо€ живот. “е се отнас€т до всичко като се започне с това Д ой е Ѕог и къде отива човек след смъртта?"... до въпросите Д«ащо съм тук?" и Д«ащо се чувствам толкова зле по отношение на т€лото си?", както и Д«ащо съществува такъв срам, свързан със секса?" и Д«ащо има войни?"...  акто и милиони други въпроси - твърде много, за да бъдат изброени.

»зпитвах вътрешна съпротива към отговорите, които ми се дават в училище и тези, към които се насоч≠ва вниманието ми. »маше отговори, които докосваха сърцето ми, а други, които ме караха да се чувствам лишена от избор, зависима от н€каква авторитарна власт, упражн€вана над мен и които искаха да ми внушат, че животът има една единствена цел и всичко тр€бва да бъде насочено към не€, ако искам да успе€ (казваше ми се и това какво означава Дда успееш в животаФ).

ѕон€кога ми се внушаваше нетолерантност и осъждане, пренебрежение към другите и чувство на съ≠перничество. вс€какви подобни внушени€ (а и множество други) б€ха в противоречие с моите вътрешни усе≠щани€. “е ми изглеждаха объркващи, подвеждащи, непо≠следователни и лицемерни. Ќо въпреки всичко, това б€≠ха възгледите, залегнали в основата на мирогледа, в който б€х възпитавана. ¬нушаваше ми се, че съществува разделение между хората, че едни са по-добри, а други по-лоши, че нищо не е достатъчно, така че тр€бва да се борим, за да се доберем до каквото можем, че аз съм лошата, ако моите желани€ се различават от онова, което се приема за правилно от моите учители, от мо€≠та социална среда и обществото като ц€ло.

“ези и много други внушени€ аз възприех не без съпротива, не без чувство на обърканост, но когато ги опитах, разбрах, че на моменти те всички се свеждат до едно и също. Ќ€кои съм изпробвала само за част от се≠кундата и съм отхвърл€ла, други съм изпробвала години наред преди да ги отхвърл€, а н€кои изпитвам и досега.

ѕо онова време взех окончателното решение да не се връщам повече към религи€та, ко€то б€х изоставила още дванайсетгодишна заради нейните лицемерни вну≠шени€, нейната закостен€лост и нетърпимост към чуждото мнение.

Ќай-трудното беше, че отхвърл€нето й ме изпра≠в€ше пред необходимостта и предизвикателството да установ€ напълно нови отношени€ с Ѕога. ѕри липсата на религи€, аз се озовах в положение да не зна€ откъде да започна и макар да в€рвах в Ѕога, минаха години от момента, в който скъсах с религи€та до момента, когато отново се свързах с Ѕога, на когото б€х намерила едно ново определение по начин, който ми изглеждаше €сен и правилен.

≈дин ден, връщайки се от пътуване, аз се уединих в задни€ двор - м€стото, където често с€дах в моменти на дълбок размисъл. в мен се бе породил н€какъв вътрешен конфликт между чувството на дълбока, неописуема благодарност, че ми бе дадено да преживе€ толкова много и чувството на неудовлетворение, объркване и разочарование от това, че тези мои прежив€вани€ ми носеха (наред с всичко друго) и много самота и отчуждение от света.

Ѕ€х постигнала всичко, на което ме б€ха научили семейството и светът като ц€ло. —ега, когато се замислех, си давах сметка, че тези постижени€ б€ха естествен резултат на моите усили€. Ќо това б€ха усили€, мотивирани от много и твърде различни неща.

”станових, че сред всичките ми мотиви, се откро€ваха два.

ѕърви€т и най-основен, бе моето желание да разбера и израз€ себе си и света, в който живе€ и след това да сподел€ тези лични откровени€ и любовта си към хората, защото имах чувството, че това би могло да накара и други хора да намер€т потвърждение на своите прежив€вани€, да им даде кураж и утеха, ако можеха да намер€т себе си в онова, което сподел€м.

—труваше ми се, че ние хората бихме чувствали по-силна връзка помежду си, ако открием, че имаме сходни прежив€вани€. » когато аз дам израз на сво€та любов, вдъхнов€вам и другите да обичат и дори само начинът, по който израз€вам прежив€вани€та си, би могъл да даде възможност и на другите да се самоопредел€т в зависимост от това дали им допада или не.

¬тори€т мотивиращ импулс бе желанието ми да работ€ добре и свръх сили, без да ме е грижа за себе си, за да удовлетвор€ онова любопитство по отношение на успеха, който обществото насто€ваше, че тр€бва да постигна, за да имам н€каква стойност като човек.

Ќа онзи етап от сво€ живот б€х стигнала гребена на вълната според оценките на обществото и все пак чувствах, че нещо ми липсва и б€х решена да разбера какво е mo. » така заминах за »нди€ с намерението да се отърс€ от натиска да работ€ със съсипваща скорост, отидох, за да размисл€ и да погледна от обективна перспектива собствени€ си живот.

Ўегувах се с един при€тел, че онова, заради което отидох в »нди€, бих могла спокойно да постигна и в зад≠ни€ двор на нашата къща, но по-лесно бе да се намирам н€къде, където не чувах непрестанно Д ога излиза след≠ващата ви плоча?" (≈дин сам по себе си напълно безобиден въпрос, но от него никак не се чувствах по-леко по онова време).

» най-важното, когато отидох в »нди€, аз се върнах към самата себе си. ћакар и това усещане за обръщане към себе си да не ми бе непознато, никога не го б€х изпитвала на такива дълбоки нива. ќткрих един по-удивителен пейзаж, отколкото където и да било преди.

“ова бе пътуване в буквални€ и преносни€ смисъл и аз го предприех след първата доза успех и висок обществен статус, който б€х постигнала, след като б€х се из€вила и прежив€ла всички последици от това.

“ласкана от желанието да изпитам онзи вътрешен мир, който все още ми беше непознат, аз почувствах необходимост да се освобод€ от всичко. ∆елаех да се освобод€ от вс€какви материални придобивки и от всич≠ки символи на обществен статус. „увствах се готова да извърша всичко необходимо, за да скъсам с илюзиите и да постигна вътрешен мир. ƒори б€х готова да се откажа от желанието си да израз€вам самата себе си чрез писане и музика, които ми носеха утеха и удовлетворение още от времето на мо€та младост.

»скам да кажа, че б€х готова на всичко, за да по≠стигна вътрешен мир, но не знаех именно какво е това всичко.

ѕрез по-гол€мата част от времето нищо не правех и това не ми донесе радостта, ко€то см€тах, че е мое право (€вно не се нуждаех да загуб€ всичко, за да намер€ мир и просветление... Ќо именно вол€та да направ€ всичко необходимо и откритото съзнание да се разби≠вам в непознати за мен територии изигра решаваща рол€ най-сетне, за да ги намер€.)

Ѕ€х готова да се откажа от вс€какви очаквани€ спр€мо другите и от техните очаквани€ по отношение на мен самата. »сках да разбера кои са истинските ми при€тели, преоцених всички при€телства. —помн€м си, че казах на един при€тел, че ми е чудно дали не ми е дошло време да умирам, защото се чувствах по този начин (очевидно, че не е било и това ме радва). Ќаблюдавах гласовете в главата си, които ми внушаваха каквото и да било друго, освен любов (и досега продължавам да превъртам тези записи).

»сках да съм на€сно по отношение на истинската си цел в живота, да се развивам, да израз€вам, да опре≠дел€м и обичам себе си и да зачитам и вдъхнов€вам същото у другите с всички сили. ѕреразгледах много от нещата, на които ме б€ха учили, за да разбера дали са ми полезни в служба на тази цел. “върде красиво и порази≠телно време (щастлива съм, че чувствам това ниво на прераждане, когато се пробуд€ сутрин - не през ц€лото време, но много често).

∆ивотът ми не се промени външно толкова, колкото ми се искаше, но вътрешната пром€на се отрази на отношението ми към много неща.

»маше една книга, способна да промени човешки€ живот, ко€то взех със себе си при своето пътуване до »нди€. “€ оказа върху мен огромно вли€ние и ми помогна да достигна до най-дълбоките истини в себе си и тази книга беше Д–азговори с Ѕога", първата книга от Ќийл ƒоналд ”олш. ≈дна при€телка ми € даде малко преди да тръгна. ћисл€, че т€ бе разбрала от какво се нужда€ и бе решила, че тази книга ще ме вдъхнови и ще ми даде прозрението, което б€х готова да получа.  ни≠гата ми даде всичко това и много повече.

ќткривайки тази книга аз веднага се почувствах не толкова самотна... ѕочувствах се по-добре разбрана, повече приемана, не толкова луда. ћного пъти по време на четенето се просълз€вах, намирайки себе си в това, кое≠то чет€х. ѕолучавах утеха, вдъхновение и себе-утвърждаване. »мах чувството, че съм в единение с цели€ живот, че съм подкреп€на, получих признание. Ѕог в тази книга беше такъв, какъвто винаги съм си представ€ла Ѕога, безусловно люб€щ, последователен и без очак≠вани€. »мах чувството, че съм се завърнала у дома.

јз зна€, че книгата бе дошла при мен в съвършено точен момент от живота. «на€ също, че при€телството с подобна книга ме спаси от ненужното страдание и самотата на годините, предхождащи нейната по€ва. “олкова съм щастлива да зна€, че тази книга е тук и сега и ти можеш да € прочетеш в този миг от сво€ живот. ћного съм щастлива да зна€, че сега има верси€ на това послание, достъпна за млади хора.

ћоже би ще се почувстваш докоснат от тази книга така, както б€х и аз, а също и от всички книги Д–азговори с Ѕога" и може би ще разбереш, че много хора от всички поколени€ са горди и радостни да узна€т, че ти си част изграждането на бъдещето.

—илно те прегръщам, за да ти вле€ кураж и отво≠реност на съзнанието, каквито са необходими, за да прочетеш подобно книга и ти благодар€ много за приноса ти на тази зем€, независимо каква форма може да приеме той, независимо дали може да бъде счетен за го≠л€м или твърде незначителен според собственото ти определение. Ѕлагодар€ ти!

¬€рвам, че и светът ти е благодарен за това, че си такъв, какъвто си, тук и сега.

¬сичко най-хубаво! »зпращам ти много любов!


јланис ћорисет

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.