Home ћатрицата ћъжкото, женското, връзката или защо секса е важен
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ћъжкото, женското, връзката или защо секса е важен

— този материал не разкривам нова истина.


—амо представ€м друг поглед на вече известно знание.

ƒали е в€рна тезата, че външната реалност съответства на вътрешното състо€ние. ћожем да мислим, да разсъждаваме, да дискутираме. Ќо, не! Ќаистина не е необходимо. ¬€рна е. «ащо ли? «ащото външната и вътрешната реалност са едно и също Ц ∆≈Ќј.


 итайската медицина казва, че вътрешното, долното, тъмното, влажното, плътното, невидимото, непро€веното, отрицателни€ полюс е женско, а външното, горното, светлото, сухото, каналчестото, видимото, про€веното, положителни€ полюс е мъжко.

ƒа започнем това изследване с клетката.  летката се състои от вътрешно съдържимо Ц цитоплазма с органели и външна граница Ц клетъчната мембрана. –епродуктивни€т орган с наследствената информаци€ се намира във вътрешното съдържимо.  летката, заедно с мембраната е потопена в извънклетъчната течност, наречена екстрацелуларен матрикс.

¬ътрешното също течно съдържимо на клетката се нарича интрацелуларен матрикс.  летката, заедно с много други като не€ и извънклетъчната течност, в ко€то са потопени са вътрешното съдържимо на н€какъв орган. “ози орган също има граница, обвивка, ко€то го отдел€ от външната също течна среда, в ко€то са потопени не само той, но и другите органи от коремната или от гръдната кухина. » двете кухини също имат обвивки Ц перитониума и плеврата, които ги отдел€т от мускулите. —амите мускули се състо€т от вътрешна част Ц т€ло и ципа, ко€то обвива мускулното т€ло и го отдел€ от другите мускули. ÷ипата се нарича фасци€ и е установено, че ако се извад€т фасциите от един човек и се разпънат, те ще покри€т около 3-3,5 кв.км. площ. Ќад т€лото е позиционирана главата. ¬ черепната кути€ има мозък, за който е известно, че вътрешната му част е просто една мека пихти€, а така наречената висша нервна дейност се извършва в кората и подкоровите му центрове. «а клетъчната мембрана знаем също, че точно т€ осъществ€ва тази разумна дейност, свързана с преноса на хранителните вещества и отпадните продукти между външната и вътрешната среда и, че това сложно действие, наречено »«Ѕ»–ј“≈ЋЌј ѕ–ќѕ”— Ћ»¬ќ—“ се осъществ€ва благодарение на система от каналчета и на различни положително или отрицателно заредени йони на различни елементи. ¬ състо€ние на покой от вътрешната страна на мембраната се разполагат основно отрицателно заредени йони, а от външната основно положително заредени йони.

«апознатите с китайската медицина зна€т също, че органите в т€лото са мъжки и женски и, че всеки мъжки орган има съответен му точно определен женски. ѕлътните, паренхимни органи са женски Ц сърце, б€л дроб, черен дроб, далак, бъбреци, а тръбните, перисталтиращи органи са мъжки Ц тънки черва, дебело черво, жлъчен мехур, стомах, пикочен мехур.

—ега, знаейки всичко това можем да проследим взаимовръзките. ј те са: вътрешната среда на клетката е женска /отдолу, отвътре/, а клетъчната мембрана е мъжка /отгоре, отвън/. ¬ъншната извънклетъчна вода е женска, защото е влажна и е среда, но тъй като е извън и над клетката т€ е в мъжка вибраци€ спр€мо съдържащите се в не€ клетки, но поради факта, че е жена /среда/ т€ е майка на клетките в не€. ћъжът, бащата и майката са в мъжка, доминантна вибраци€ или вибраци€та на възрастен, зр€л. ∆ената, момчето и момичето са в женска, подчинена вибраци€ или вибраци€та на дете, незр€л. “ака че в случа€ клетъчната мембрана е мъж за интрацелуларни€ матрикс и син за екстрацелуларни€ матрикс.  летките с мембраните и извънклетъчната вода са в женско състо€ние спр€мо обвивката на органа, ко€то е мъжка /отгоре, отвън/ за вътрешното съдържимо на този орган. Ќо, ако този орган е женски, например черни€ дроб, то той с вътрешни€ си паренхим и обвивката е женски спр€мо мъжки€ си еквивалент, в случа€ жлъчни€ мехур. ¬сички органи и женските и мъжките са позиционирани в т€лото, което е женско /отдолу/ спр€мо главата, ко€то е над него. √лавата с мозъка е мъжки€ еквивалент на т€лото, макар че мозъкът също има сво€та женска, вътрешна част с мъжка обвивка Ц кората. “ака че всички хора сме мъже и жени вътре в телата си като това, което от-диференцира мъжа като мъж е един мъжки орган, който н€ма женски еквивалент, а това което от-диференцира жената като жена е един женски орган, който н€ма мъжки еквивалент. ѕенисът е свързан с т€лото, с женската част на мъжа, но е извън и затова е мъжки спр€мо него. ¬лагалището и матката са вътре в т€лото и част от вътрешната му среда. –епродуктивните органи също имат своите мъжка и женска част. “естисите с вътрешната течна среда са женската част, а семепроводите /канал, провежда/ са мъжката част. яйчниците са женската част, а €йцепроводите /провеждат, из€в€ват €йцеклетката/ са мъжката част. ќстават матката с влагалището и пениса. » тук вече мъжете и жените имат свободни€ избор да си намер€т сами съответно мъжки€ или женски еквивалент. “е не са генетично обусловени и предварително определени, а е оставено на хората да изберат, решат с кого да реализират тази връзка. ћакар, че матката с влагалището също могат да се разглеждат като органична връзка между женско/среда/ и мъжко/из€ва/, защото бебето, но в случа€ на външни€ мъж се отглежда и храни от матката, а влагалището чрез контракции го извежда във видими€ мъжки св€т. » това показва един природно зададен принцип, а той е, че при полови€ акт външни€ мъж минава през влагалището за да достигне до маточната шийка, или за да събуди и разкрие жената в жената, мъжът първо преодол€ва мъжа в жената. “ова преодол€ване се осъществ€ва първо чрез комуникаци€та, а сексуалното действие е само външни€ израз на вече достигнато вътрешно състо€ние. » ако това не се получи /бих казала при повечето двойки/ взаимоотношени€та им са като между двама мъже.

ћожем да продължим тази схема така: «ем€та е женска, а кората и е нейната мъжка част. «ем€та е клетка. «ем€та е в женска вибраци€ спр€мо нас хората, защото ние сме отгоре и отвън. «ем€та заедно с насел€ващото € човечество, растителен и животински св€т сме потопени в атмосфера, въздух, който е женски, защото е среда, но спр€мо нас хората е отвън, отгоре или във вибраци€-майка. –астени€та също имат сво€та женска част Ц корените /долу, тъмно, влажно/ и сво€та мъжка надземна част /горе, светло, сухо/. ћакар, че растени€та и с корените и с видимата си част са в женска вибраци€ спр€мо нас хората, защото са неотменна част от «ем€та и са свързани неподвижно с не€. “ака можем да продължим нагоре и навън с планетите и галактиките като в крайна сметка над всичко това стои един ћ≈√ј ћЏ∆, наречен Ѕќ√, спр€мо който всички сме в женска вибраци€.

 азаното дотук е описано в древното знание, макар форматът и изказът да са различни, затова в началото уточних, че не откривам нова истина, а се опитвам да € представ€ от друг ъгъл.

 акво наблюдаваме? ¬сичко, което може да се нарече —–≈ƒј е женско, било то в състо€ние жена или в състо€ние майка. ¬сичко, което може да се нарече √–јЌ»÷ј, —Ћќ…, ќЅ¬»¬ ј е мъжко, било то в състо€ние мъж или в състо€ние син. » мъжкото и женското са потопени в средата /жената/ и се хран€т от не€. ∆ената ражда и момчето, и момичето, кърми и момчето, и момичето. “ук ще направ€ едно отклонение за да се за€м с едни нашумели сексолози, които упорито твърд€т и се опитват да учат едни неориентирани женици, че жената тр€бва да бъде слаба и безпомощна пред мъжа за да може той да се почувства и да се из€в€ва като един истински силен мъж. јми, ако това беше в€рно, може би пенисът щеше да е забоден в главата Ц мъжката част на мъжа, а н€маше да е посаден в женската му част Ц т€лото. ¬същност, ако т€лото на мъжа е слабо и болнаво, дали той ще има добра ерекци€?!

“а значи средата храни сама себе си Ц женското и храни и пронизващите €, опасващите € слоеве на мъжки разумен интелект, които слоеве притежават така уникалното свойство електропроводимост и вс€каква друга проводимост, с което свойство те движат, провеждат хранителни вещества, отпадни продукти, носители на възпроизводството и вс€какви елементи, които са нужни на средата за да поддържа функциите си на среда. ¬същност тези изумителни, високо организирани слоеве движат храната и енерги€та, които средата произвежда. » най-интересното е, че не просто ги движат напред-назад, а прав€т избор какво, колко и кога точно да пропуснат, и докато прав€т тези непрестанни избори, като не изпускат от вниманието си ефектите от техните избори върху средата, те се учат как все по-добре и по-ефективно да € управл€ват. ¬ крайна сметка тези високо организирани, внимателно наблюдаващи и мислещи слоеве прав€т така, щото средата от една хаотична супа да се организира в една насочено движеща се, подредена супа, ко€то да произвежда енерги€ и за т€х, и за себе си, и за възпроизводството.

—ега искам да разгледам неотменните свойства на тази среда и на проникващите € слоеве и да направ€ съответните изводи.

ѕърво, всичко необходимо се намира в средата, или средата притежава качеството »«ќЅ»Ћ»≈, което е ЌјЋ»„Ќќи ƒќ—“ЏѕЌќ. ¬торо, тази среда притежава свойството »Ќ≈–“Ќќ—“. «наем, че мембраната трепти, пулсира, а мъжките органи перисталтират, т.е. също вибрират. »ли тази иначе напълно достъпна наличност, н€ма да се задвижи наникъде, освен ако мъжките слоеве не започнат да вибрират по начин, който да € задвижи. “ова те могат да направ€т като ¬Ќ»ћј¬ј“, ЌјЅЋёƒј¬ј“, ћ»—Ћя“, –≈Ўј¬ј“, ƒ≈…—“¬ј“.

¬ древна »нди€, така наречените гурута са казвали, че жените не могат да достигат просветление и това е способност само на мъжете. “е не са приемали за ученици в духовните практики жени, но ако н€ко€ жена все пак много е насто€вала, те са и предлагали, щом толкова иска просветление, да € научат как в следващи€ си живот да се роди мъж за да го достигне.  олко в€рно! –азбира се, че н€ма как жените да достигат до просветлението, все едно океанът да се опитва да стане мокър. ∆ените са просветлени, защото те се €в€ват просветлението за мъжа /правим разлика между женски пол и женско състо€ние/. ћъжът става просветлен, когато започне да осъзнава средата /жената/ и най-вече, когато се свърже със средата и започне да € пропуска през себе си, да черпи, да получава от не€. Ќо тъй като за да разбереш, усвоиш, осъзнаеш нещо, тр€бва да влезеш, да се потопиш, сами€т ти тр€бва да станеш това нещо, то мъжът осъзнава жената, когато се ќ“ƒјƒ≈ Ќј ∆≈Ќј“ј, което е точно обратното на схващането, че жената тр€бва да е отдадена на мъжа. »звинете, жената винаги е отдадена /средата е налична и достъпна/. “ози, който тр€бва да се отдаде, да се свърже, да се посвети е мъжът. » като казвам мъжа, не адресирам мъжете, защото жените са точно толкова неотдадени на жената си, колкото и мъжете.

 огато човек е нахранен и доволен, той е щастлив. ’раната е любов.  огато човек е нахранен, той има енерги€ и действа, учи, твори. ≈нерги€та е информаци€, знание. » нека видим как го казва това учител€ ƒънов: ДЌ€кои си мисл€т, че н€мат любов. «ащо? «ащото сп€т. ƒруги си мисл€т, че н€мат знание. «ащо? «ащото сп€т. ќставете ги, нека сп€т. Ќе ги будете, освен ако не видите, че къщите им гор€т.У  ой всъщност спи? ћъжът спи. » какво ще се случи? ўе се разболее Ц къщата му гори. ”точн€вам отново, че пишейки по този начин, не подразбирам под мъж Ц човекът мъж и под жена Ц човекът жена. Ќие носим и мъжкото и женското вътре в себе си и вършейки обичайните си дейности и мъжете и жените общуваме помежду си през външната из€ва /видимо, про€вено/ т.е. като мъже, а и както казах спр€мо «ем€та всички сме мъже. “ова се промен€, само когато огън€т на страстта пламне и тогава сексуални€т акт се превръща в ритуалното действие, с което мъжът провокира, раздразва, събужда маточната енерги€ на жената и изисква т€ да се позиционира и закотви в женски€ си център или да увисне в състо€ние »Ќ, за да може той да се издигне повече в мъжки€ си център или да изпълни нагоре състо€ние яЌ и така да получи допълнителен творчески импулс, а и за да се продължи рода. »звън интимните взаимоотношени€, в обичайното си ежедневие всеки е мъж-жена, като естествено мъжете клон€т повече към мъжко про€вление /баща, мъж Ц син/, а жените към женско /майка Ц жена, дъщер€/. Ќо, когато управл€ваме телата си, грижим се за здравето си, ние всички хора го правим като мъже. “ака че всеки е отговорен за собственото си т€ло, което е поверената му вътрешна жена, средата осигур€ваща ресурса.

» така установихме, че жената /средата/ е »«ќЅ»ЋЌј, ЌјЋ»„Ќј, ƒќ—“ЏѕЌј, ќ“ƒјƒ≈Ќј, а мъжът /проникващи€т средата разум/ е ¬Ќ»ћј“≈Ћ≈Ќ, ЌјЅЋёƒј“≈Ћ≈Ќ, ћ»—Ћ≈ў, –≈Ўј¬јў, ƒ≈…—“¬јў.

«атова сега ще разгледам връзката или мъжки€ и женски€ път на из€вата.  акво живее в т€лото, което е нашата женска част? ≈моциите и чувствата. “е се пораждат от жената.  акво се случва в мозъка, в мъжката ни част? “ова е м€стото, където възникват мислите, идеите, концепциите. јко аз уважавам и обичам моето т€ло, което ме храни и поддържа, какво би следвало да направ€ като мъж, ако то избухва в емоции или ми сигнализира с чувства? “р€бва ли да ги скри€, преглътна, подтисна, смачкам, защото не отговар€т на обществените очаквани€ за приемливост или на моите собствени предразсъдъци и в€рвани€ за правилност. »ли тр€бва да ги приема, осъзна€, да потърс€ формата, структурата, канала, чрез който да ги израз€ по възможно най- приемливи€ за обществото начин, за да мога аз самата да ги вид€ в т€хното про€вление, след което да получа обратна връзка от външната среда и така да имам нужни€ ресурс, храна, енерги€, ко€то жената ми подава от вътрешни€ матрикс и ресурса, храната, енерги€та, ко€то жената ми подава от външни€ матрикс и движейки тази преобразувана от мъжа в мен информаци€, съобраз€вайки се със спецификата и на вътрешната, и на външната среда да уча, да се развивам, да еволюирам. ќчевидно, ако съм познаващо предназначението си същество, бих направила второто. » това е път€ отвътре-навън или път€ на женски€ импулс. Ќо парадоксът тук е, че един мъж е истински, зр€л мъж, когато е майстор точно на този път. «ащото, когато мъжът е бдителен, осъзнаващ, действащ, оформ€щ, из€в€ващ женското съдържимо, той показва на жената, че € цени и уважава, че е готов да получава и е благодарен за ресурсите, които т€ му предостав€. » тогава се случва какво? “огава и само тогава жената започва да се ƒќ¬≈–я¬ј. » когато жената започне да се довер€ва, т€ става послушна за сигналите, идващи от мъжа, изпитва желание да потече към него и да му послужи като източник. » сега мъжът може да реализира мечтите си или да осъществи мъжки€ път, импулса отвън-навътре. ¬ ума възникват идеи, концепции, но за да ги реализира, да ги превърне във видима реалност, плод, резултат е нужен женски€ елемент Ц чувството. «ащото за да се роди нещо, каквото и да е Ц дете, самолет, компютър, изкуство е нужно да има взаимоотношени€ между мъжка форма и женско съдържание. » мъжът заплен€ва жената с иде€та си и т€ намира в средата нужното чувство за реализаци€та. » тук също има парадокс и той е, че жената е зр€ла, истинска жена, когато е майстор на мъжки€ път, което значи, че дори и да не разбира иде€та, концепци€та на мъжа, т€ до такава степен му в€рва и му се възхищава, че самото и отношение към неговата личност е достатъчно за да € възбуди и да € накара да извади от средата нужното чувство за творенето. ќтговорност на жената е да поддържа наличността, присъствието на средата, а мъжът като създател на формата конструира пространството, през което тече женската любов. ћъжът се интересува от външни€ св€т, от формата, с ко€то да изрази жената. ∆ената се интересува от вътрешната си реалност, от съдържанието, което изпълва формата. «атова мъжът се възбужда от формата и от действието, а жената се възбужда от отношението на мъжа към вътрешната и среда Ц чувствата. » ако вие сте мъж с прекрасно мускулесто т€ло и жената се възбужда от т€лото ви, то тр€бва да знаете, че мъжът в не€ се възбужда от жената във вас. Ќе че има нещо нередно в см€ната на ролите, но е добре да сте на€сно. ∆ена, ко€то е в състо€ние жена се възбужда единствено от мъжкото желание да увлече средата и да € задвижи в поток от блага. “очно това твърдо намерение характеризира мъжа като мъжествен, а не јполоновата външност. »стински€т мъж н€ма да остане с жена, ако т€ не го предизвиква с хаос и ирационалност. »стинската жена н€ма да остане с мъж, ако той н€ма идеи и не € възбужда за чувства. Ќа пръв поглед това изглежда конфликтно, но произвежда енерги€ и движи взаимоотношени€та. «ащото конфликтът се €в€ва отрицателното, негативно, женско състо€ние, което зарежда връзката с импулс за развитие. «атова в безконфликтните връзки н€ма енерги€. “е са умрели като участниците в т€х. —мисълът на съжителството в двойка е, че жената поема по-гол€мата отговорност за общата, на двамата среда и мъжът, освободен от тази грижа може да се отдаде на развиването на идеи за еволюци€ и обществен напредък.

» така, мъжът учи през действие как да оформ€, да структурира и канализира енерги€та /информаци€та/ и учейки, измисл€ концептуално нови форми и структури, и ако добре се е грижил за вътрешната си жена, то тогава външната жена /светът наоколо/ се погрижва за него като подрежда събитийни€ поток на живота така, щото идеите му да се превърнат във видима реалност. ћайката в жената се грижи за мъжа, само когато той се е погрижил за жената в жената.“ова може да бъде казано и така: ћЏ∆Џ“ —≈ √–»∆» «ј ∆≈Ќј“ј, ∆≈Ќј“ј —≈ √–»∆» «ј —–≈ƒј“ј. ѕонеже звучи противоречиво, ще го об€сн€. —редата се грижи на майчински принцип Ц Ѕ≈«”—Ћќ¬Ќќ Ц за това, което € насел€ва. “€ не прави избор и не решава за или против. јко на мъжът му се струва, че т€ не се грижи, то не е защото нейната наличност и достъпност е намал€ла, а защото той не се е свързал, не се е отдал. » изглежда, че средата се грижи, но всъщност “ќ… —≈ √–»∆» за правилната си връзка със средата за да получава и да има енерги€ за поддържането на организаци€та и за обогат€ване на осъзнаването с нови форми, през които средата да тече и да се про€в€ва. —ега нека мъжете в човеците сами да прецен€т важна ли им е комуникаци€та със жената или не. ¬сички сме на€сно с факта, че човечеството става все по-болно и с по-малко енерги€.

» ако четете това и сте жени в интимна връзка следва да знаете, че ако искате мъжът ви да научи нещо от вас тр€бва да му показвате състо€ни€ на емоции и чувства, а не да му изсипвате мислите си. ћъжът бива отблъснат от женски€ ум, така както положителни€ полюс от друг положителен полюс. ќсвен това мъжът очаква да му предоставите жената във вас, защото така изследва, изучава и управл€ва по-добре и собственото си вътрешно съдържимо, неговата вътрешна жена. “ака, както вие очаквате от него не да стои безучастно потопен в емоциите и чувствата си, а да прави избори, да взема решени€ и да действа. ≈дин мъж надали ще се грижи за вас като жена, ако не се грижи за собствената си вътрешна жена Ц т€лото. » вие като жена, ако не овластите мъжа във вас и не полагате грижи за себе си като мъж за жена си, едва ли ще можете да делегирате права и да овластите външни€ си мъж. »ли с други думи Ц мъжът тр€бва да направи силна жената си за да има сила и той като мъж, а жената тр€бва да даде властта на вътрешни€ си мъж, ако иска да цари ред и разумност във вътрешната и среда и така и външни€т и мъж ще бъде разумен и организиран. ∆ената е правилна за мъжа, ако е издигнала и се е доверила на вътрешни€ си мъж. ћъжът е правилен за жената, ако е уважил и се е погрижил за вътрешната си жена. ќгледайте се и забележете колко много мъже днес са в състо€ние Ц —–≈ƒј и очакват жената да изпълн€ва рол€та на организиращи€ принцип в живота им. » колко много жени участват в това, дори недосещайки се, че изневер€ват на женското предназначение. » как това рефлектира върху репродуктивната система на жената.  ато пример ще посоча факта, че само допреди 100 години кистата на €йчника е била теоретична възможност, съществуваща единствено в учебниците по медицина. » тук разбира се се сещам, защо в древните езически култури се е отдавало толкова гол€мо значение на сексуални€ акт, защо фалоса е бил издиган в култ и защо в  ама —утра пише, че най-важното умение, което тр€бва да развие един мъж е усво€ването на тайните на любовното изкуство. Ќапомн€м, че всички сме мъже спр€мо «ем€та за да кажа следното: ако отглеждате растение и сте забравили да го поливате то започва да вехне. Ќе ви се кара, не ви мъмри, не ви нравоучава как тр€бва да се грижите за него. »«–ј«я¬ј —Џ—“ќяЌ»≈. ¬ие виждате състо€нието и се погрижвате. «ащото като мъж можете да се свържете само с женско състо€ние. ¬ тази връзка, тъй като спр€мо Ѕог всички сме жени, то ако искате Ѕог да чува молбите ви тр€бва да ги отправ€те с чувство или от позици€ на женско състо€ние, защото Ѕог не може да се свърже с мислите ви /мъжкото у вас/, а само с чувствата ви /женското ви/. » винаги, когато искаме да създадем нещо, нещо да се роди или да се получи определен резултат ние започваме със сексуални€ акт, бил той между ума и т€лото, между мъжа и жената, между човека и «ем€та или между човека и висши€ всепроникващ разум. » ако очаквани€та ни не се реализират, значи имаме още да учим и тр€бва да подобрим умени€та си в любовното изкуство.

—лед всичко казано дотук см€там да разгледам тези страховити, така наречени отрицателни чувства, защото още с отвар€нето на социалните мрежи попадам поне на една публикаци€ на тема как тези ужасни, кой знай откъде взели се отрицателни чувства ни разбол€ват и направо ще ни унищожат като вид. ќтрицателни€т полюс е женски, а положителни€т - мъжки. » откъде идваха храната, ресурсите, енерги€та? ќт тъмната, мрачна, влажна, отрицателна почва.  ой възбужда импулса на мъжа да твори, да се развива, да еволюира и кой осигур€ва ресурса за това Ц ∆≈Ќ— ќ“ќ, ќ“–»÷ј“≈ЋЌќ“ќ. јко вие изпитвате завист, гн€в, ревност, недоволство, подозрителност и всичко от дългата листа на отрицателното и го ѕ–»≈ћј“≈, ”¬ј∆ј¬ј“≈, ЌјЅЋёƒј¬ј“≈, ќ—Џ«Ќј¬ј“≈, ќ‘ќ–ћя“≈, »«–ј«я¬ј“≈, то вие ще го ¬»ƒ»“≈, ќ—¬≈“»“≈, ще получите ќЅ–ј“Ќј ¬–Џ« ј и то ще се превърне за вас в инструмент за еволюци€ и ще се трансформира в положителен резултат. “о е инструмент за учене и еволюци€ и за тези около вас, защото им показвате »—“»Ќ— ќ —Џ—“ќяЌ»≈ и съответно можете да получите »—“»Ќ— ј ќЅ–ј“Ќј ¬–Џ« ј, защото сте провокирали и т€х да се свържат и израз€т истинските си състо€ни€. » точно това е нещото, което върши мъжки€т преобразуващ принцип. »з€в€ва от света на невидимото в света на видимото и обратно, преобразува отрицателното невидимо в положително видимо и обратно. ј какво се случва, ако вие преглъщате и подтискате чувствата си, поради каквито се сетите измислени светски причини? ѕърво губите връзката с жената /т€лото/.  огато един канал не се използва той се задръства, закърн€ва. ¬торо не ги израз€вате /извеждате, изхвърл€те/ и те стават токсични за ваши€ организъм. ћожете да предположите какво ще се случи с клетките ви, ако клетъчните мембрани започнат да се срамуват от разположените във вътрешността им отрицателно заредени йони. » вие можете да излъжете всички, дори и ума си, но не можете да излъжете т€лото си. “о не се лъже, защото самото то не лъже.  огато мъжът не намира форма да изрази жената т€ се израз€ва чрез болест и по този начин възстанов€ва потока и баланса.  акво означава това? „≈, когато подтискате импулсите, идващи от средата вие не се свързвате с информаци€та и не осъзнавате, съответно не търсите формата за из€ва в света на видимото. “огава средата ражда вътре в себе си мъжки канал за про€ва, защото женското невидимо тр€бва да се трансформира в мъжко видимо. » този роден от средата вътре в не€ си канал из€в€ва импулса, но не през съзнателно действие в света на взаимоотношени€та, а чрез болестта, ко€то също е вид мъжка из€ва, защото е видима и е външната про€ва на вътрешното състо€ние. “ака че проблемът не са отрицателните чувства. ∆ената не може да е проблем, защото е среда. ѕроблемът е вашата съпротива, мъжкото подтисничество, осъждането от страна на горделивото и разпростр€ло се его. —ега да не си помислите, че тр€бва да си осъждате и унищожавате егото, защото мутациите на лудостта са безкрайни, а нюейджърското безумие вече приема застрашителни размери. ≈гото е тази чудесна част от нас, ко€то ни казва, че макар да знаем, че всички сме едно и, че всичко е любов, все пак имаме наша си кожа /граница/, ко€то ни раздел€ от себеподобните ни и ни фокусира в това да си гледаме нашата работа и да си гоним нашите задачи. ѕросто не тр€бва да забрав€ме, че егото е слуга на личността, а не обратното, а личността действа от позици€та на по-широка перспектива.

—редата поражда състо€ние. » тук не см€там да се фокусирам върху причините за това. ƒали то е следствие от мисъл в мъжки€ ум или е плод на предразсъдъци и вкоренени в€рвани€? —ъсто€нието е факт. » ние не можем да сме против нещо, което ¬≈„≈ ≈! “о не изчезва, защото ние не го харесваме и не искаме да го виждаме. Ќо когато сме против, ние всъщност не приемаме средата, отхвърл€ме средата. ј т€ е наличността, ресурса, материала. » ако сме против, започваме да прекъсваме връзките си със средата, да се откъсваме от източника, който произвежда енерги€та, съответно прекъсваме потока на жизнената сила. Ќие или сме свързани и черпим, или не сме свързани и не черпим. Ќо защо е тази съпротива, това осъждане, това подтисничество на женското?  ой във вас се страхува? » от какво се страхува? јми, ще ви кажа. ћЏ∆Џ“ —≈ —“–ј’”¬ј. Ѕоже, казва си мъжът в човека, и в мъжки€ човек и в женски€ човек, Ѕоже, чувствата ми са толкова силни, толкова дълбоки, толкова всепоглъщащи, че ако им позвол€ да се из€в€т, ами те ще ме потоп€т, ще ме погълнат, ще разрушат цели€ ми грижливо подреден и поддържан социум. » тогава Ѕоже, какво ще остане от мен, как ще се съхран€ и ще се познавам, като не знам в кого ще се превърна.» наистина, какво ще се случи, ако мъжът се потопи до най-дълбокото дълбоко на чувството и се остави чувството да го залее и да му покаже ц€лото си величие? †јми, този мъж ў≈ —≈ ќ“ƒјƒ≈. Ќа кого? Ќј ∆≈Ќј“ј! » какво ще стане след това? јми, егото му ще се разтвори, ще изчезне, или поне така изглежда ситуаци€та в мъжки€ ум. ј защо? «ащото мъжът е отъждествен с егото си. ≈гото ми, счита той, това съм ј«. » мъжът се страхува, защото см€та, че ако се отдаде на жената ј«Џ“ му ще изчезне. ј истината е, че егото ми, това не съм аз, а личността е това нещо, наречено ј«. Ќо личността е мо€та мъжка и мо€та женска част в единство и хармони€, личността е целокупността от всичко в мен, личността е ј« ÷яЋќ“ќ. ј и истината е, че егото съвсем не изчезва, защото не може да изчезне нещо, което вече е. “о само смен€ м€стото си в йерархи€та и от поста директор слиза на поста завеждащ канцелари€та.

¬  ришна казват, че Ѕог не е писател, нито композитор, защото и писател€т и композиторът са отделени от творението си. ј Ѕог, казват, е танцьор, защото танцьорът е едновременно и твореца, и творението си и той е творец, само докато танцува, докато из€в€ва творението, а ако спре да танцува, да из€в€ва, той вече не е и творец.  огато личността се възцари и заеме м€стото си човекът се превръща в танцьор, в творец, в единство на пораждане и про€вление. Ѕог не е съвършен, заради съвършенството на формата, а заради съвършенни€ начин, по който движи потока.

 ак действа средата /жената/? јко си сух, ще те навлажни, ако си мокър, ще те изсуши, ако си страхлив, ще ти вдъхне смелост, ако си тъжен, ще те утеши, ако си €ден, ще ти даде любов. “ова е принципа на цветолечението на ƒ-р Ѕах. “ова е принципа и на –ейки. ¬ –ейки ти дават енерги€, енерги€, енерги€ /ресурс, ресурс, ресурс/ и търпеливо, нежно, люб€що, майчински те чакат да се събудиш от его-илюзиите си и да хапнеш най-после.  ак действа Ѕог? ѕо мъжки, бащински. јко си лош, ще те накаже, ако си страхлив, ще те подиграе, ако си недоволен, той ще стане още по недоволен от твоето недоволство. ўе ти даде от твоето. “ова е принципа на хомеопати€та. ’омеопатът ти дава още от същото, от което си болен и запознатите зна€т, че хомеопатичното лечение минава през остри лечебни кризи и това са кризите на съпротивата. “ова е и принципа на терапи€та Ѕоуен. Ѕоуен-терапевтът упражн€ва натиск върху фасциите и провокира едни специални рецептори за да събуди сп€щи€ мъж и да го стимулира да вземе мерки, да се погрижи, да внесе ред в хаотични€ безпор€дък на средата. ƒокато ние упорито и настойчиво държим да се свързваме с Ѕог като мъже с мъж, той ще ни учи по мъжки.  огато се свържем с него през жената в нас, той ще се погрижи за нас като мъж за жената си. » усетили, почувствали, осъзнали, придобили жената, защото нещата се случват, само когато внесеш себе си в т€х, ние ще знаем как да се погрижим за «ем€та като мъж за жената си.

ƒали ние хората сме лоши, неразумни или неправилни? Ќе мисл€. ћисл€, че това, което тр€бва да променим е просто да завъртим полюсите и да се научим да танцуваме с т€х. —редата е дружелюбна и отзивчива. јко излъчим намерение, а намерението е мъжки акт, средата започва да събира ресурс за реализаци€та му. Ќо средата не прави избор и не взема решени€. “€ само се отзовава и показва състо€ние. —ъсто€ние, което е следствието, резултата от мъжкото действие. “ака че отговорността е изц€ло в ръцете на мъжа. » ако можем да приложим това в ежедневни€ си живот ние наистина ще разберем значението на тази широко употреб€вана дума Ц ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“, защото ще осъзнаем с кристална €снота, че отговорността започва от отговорността към собствената ни вътрешна среда /жена/ и така най-накра€ ще започнем да се държим отговорно и към по-гол€мата жена Ц «ем€та и света наоколо. «ащото «ем€та н€ма да ни се скара или смъмри, нито ще ни дава акъл как да се погрижим за не€. “€ само ще израз€ва състо€ние, като една »—“»Ќ— ј ∆≈Ќј.

(јвтор: –осица “ончева, източник: spiralata.net, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.