Home ћатрицата  лючета към успешната връзка
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

 лючета към успешната връзкаУЋюбовта не е само чувство, защото чувствата рано или късно умират. ѕо сво€та същност т€ е действена, тоест действие, изкуство, което повечето хора си мислим, че владеем, но не е така." ≈рих ‘ромЌай-сигурното нещо в живота е пром€ната. —игурна съм, че всеки от вас е чул поне веднъж това твърдение. » наистина Ц самите ние се промен€ме и еволюираме непрекъснато. ѕриродата се промен€, обществото се промен€, убеждени€та и нагласите се промен€т. јми връзката? ¬ръзката между мъжкото и женското, устремени към вечното търсене на идеалната хармони€. Ќима т€ не търпи развитие? » т€ се подчин€ва на универсалните природни закони, закони за обмен и протичане на енерги€та. ѕо темата за любовта в продължение на векове са се изписали хил€ди поеми, романи, дори научни и изследователски трудове, разглеждана и изучавана е от поети, писатели, музиканти, театрали, творци. «а любовта са изписани милиони страници със съвети и все пак в съвременното ни общество срещаме огромна неудовлетвореност, разпадащи се връзки и бракове, криворазбрана любов, страх и измъчени отношени€.

ѕричините за това са комплексни и многопластови и индивидуални за вс€ка една двойка, всеки се бори със собствените си нагласи, убеждени€, представи, страхове от предишни опитности и цели, през които се пречупва усещането и разбирането за любовта. ѕоддържането на успешна връзка е истинско изкуство, което изисква гъвкавост и пром€на във всеки един етап от развитието й. Ќо дори търп€щи развитие, има н€колко основни предпоставки за успешната връзка според книгата на  ирил —тойчев У≈волюци€ на връзкатаФ, които сега ще разгледаме. Ќе очаквайте да прочетете типичните съвети за поддържане на любовта, които сте чели в женските списани€:)

 акто вече отбел€захме, абсолютно всичко в природата се подчин€ва и ръководи от принципа на енергийни€ обмен. —ъщото важи за отношени€та между мъжа и жената. ћъжът представл€ва мъжката €н енерги€, активни€ принцип, даващ, доминиращ, действащ. ∆ената пък е тази, ко€то в женската си ин енерги€ символизира приемането, духовното, емоци€та. “ези два принципа и енергии се преплитат, ваимодействат си и се допълват.
Ќо именно за да се допълват в една абсолютна хармони€, има определени взаимозависимости в концентраци€та и разпределението на тези енергии. «а да стане по-€сно и нагледно, ще използвам един прост пример - движението на електричеството, или пък движението на реката. » двете се движат от плюс (височината) към минус (ниското). ќбратното е невъзможно. јко пък двете точки, между които тр€бва да се движи водата се намират на едно и също равнище, водата не тече, а засто€ва. “оест-получава се енергиен застой, а ако енери€та не протича, водата ще се превърне в блато. Ќа същи€ принцип работи енергийни€т обмен между мъжа и жената. јми как се отраз€ва подобен застой във връзката между мъжа и жената?

Ќо дори и в прости€ ни пример, нито в който и да е процес в природата, нито във взаимоотношени€та не наблюдаваме само еднопосочно движение. Ќаблюдаваме кръговрат. Ќепрекъснат, неизчерпаем кръговрат на енерги€. ѕо същи€т начин в сво€та мини енергийна система, мъжът и жената обмен€т взаимно енерги€, ко€то УзахранваФ други€.

Ќека навлезем в по-гол€ма конкретика и разгледаме нивата, на които мъжът и жената си взаимодействат енергийно.
“ова са:
1. ‘изическо (материално) ниво - съответства на мъжки€ принцип
2. ≈моционално ниво - съответства на женски€ принцип
3. »нтелектуално ниво - съответства на мъжки€ принцип
4. ƒуховно ниво - съответства на женски€ принцип

» тук виждаме съвсем точно и по равно разпределени роли. «а да съществува пълната хармони€ на взаимно отдаване и приемане на енерги€, вс€ка от страните тр€бва да приема и отдава на други€ тази енерги€, ко€то му съответства. “оест - мъжът би следвало да отдава енерги€ на физическо и интелектуално ниво, а да приема от жената енерги€ на емоционално и духовно ниво. » обратното - жената отдава на духовно и емоционално ниво, а приема на материално и интелектуално.

Ќо от огромно значение за здравата и успешна връзка е правилото разпределение и концентраци€ на тези енергии. „есто се шегуваме със склонността на н€кои жени да искат твърде много на материално ниво. “върде преекспониран и видоизменен е този аспект на енергийни€ обмен в УцивилизованотоФ ни общество. јко се абстрахираме от крайностите в женските и мъжки типологии, рожба на криворазбраната ни цивилизаци€, всъщност потока на енерги€ на материално ниво е съвсем нормално да протича в посока от мъжа към жената. ћоите уважени€ към еманципираните мъжетрошачки, които могат да прочетат тези редове. ”важавам и подкреп€м стремежа на ∆ената към свобода, независимост и професионална реализаци€. Ќо има една тънка граница, ко€то ако бъде прекрачена не води до нищо добро във връзката. ƒори ако на пръв поглед мъжът е доволен и щастлив, бидейки в ситуаци€ в ко€то е във финансова зависимост от жената, т€ изкарва повече пари, или дори го издържа, то с времето реалните последстви€ от тази ситуаци€ ще започнат да се про€в€ват. Ќа мъжът природно е заложено да бъде по-силни€т, по-можещи€т, да бъде закрилник. ¬ описаната подчинена ситуаци€, той н€ма да се чувства реализиран. “ова може да доведе до чувство на подтиснатост, зависимост, озлобление. Ќищо чудно да си потърси друга връзка, в ко€то да може да демонстрира превъзходство, мъжество, сила и възможности - само за да компенсира чувството за малоценност. ѕо същата причина е необходимо да има правилни€ баланс и в сексуалните отношени€. ћакар мъжете да твърд€т, че харесват освободени и еманципирани жени, малко са мъжете които (в дълготрайна перспектива) ще се радват да имат по-опитна партньорка в леглото. ќт друга страна, колкото и да е опитна и сексуална жената, никога н€ма да се чувства щастлива, ако партньорът й вечно чака т€ да бъде активната страна. ќт гледна точка на различни опитности и разнообразие, разбира се, би било хубаво партньорите да размен€т ролите си и да пробват разнични неща. Ќо в основата си, мъжът е този, който следва да бъде по-активната страна.

ѕо същи€ начин действа неправилното разпределение и други€ мъжки принцип - интелекта. Ќе, не казвам, че жените тр€бва да са глупави, за да бъде успешна връзката. ¬секи индивид има естественото си право и стремеж към развитие. Ќо просто е необходимо за добри€ баланс в една връзка, интелектуалното равнище на мъжа да бъде поне на нивото на жената, а в идеални€ случй - да го надвишава. «наете ли колко жени познавам, чийто интелект е блест€щ, а партньорите им УподтичкватФ отзад. “ова стъпва самочувствието на мъжа, защото той вижда и осъзнава пропастта между т€х, а жената се отегчава и разочарова от партньора си. ≈дна жена винаги тр€бва да се възхищава поне на едно нещо в мъжа си. «а да постигне това, разбира се, мъжът тр€бва да положи усили€ - интелектът е нещо, което подлежи на обучение и развитие.

ƒа разгледаме сега и енергийните нива, в които жената отдава.

Ќа емоционално ниво, жената е тази, ко€то следва да бъде по-чувствителна, по-люб€ща, разбираща и приемаща. ќбратното разпределениe на емоционалната егерги€ би поставило под въпрос както женствеността на жената, така и мъжествеността на партньора й.  акто жената би следвало да приеме мъжкото отдаване с искрена благодарност и любов, така би тр€бвало и мъжът да направи опит да разбере и приеме емоционалната природа на жената. ћного шеги и хуморески са изписани и изрисувани за тази тайнствена женска емоционална страна. ’уморът е солта на живота, но нека не го превръщаме в пароди€, защото тогава започва да нагарча. ∆ената има потребност емоционалната й страна да бъде приета и уважавана. »зслушването и чуването на това, което има да каже вс€ка от двете страни е еквивалентно на приемане и разбиране. »зслушването с внимание (чуването) е равносилно на благодарност. »зползвайте го.

ƒуховното ниво, също активно и присъщо на женската страна допълва и доизгражда пълното взаимодействие. ∆ените по природа са дарени с по-гол€ма сензитивност, по-склонни са да изучават и разбират духовното, по-€сно усещат и осъзнават невидимите нишки, които свързват, направл€ват и поддържат връзката със заобикал€щи€ ги св€т, включително и връзката с партньора. —рещала съм мъже, които вечно мрънкат и се оплакват, че не се чувстват разбрани и подкрепени от жените си в начинани€та им. √решката на тези мъже е, че очакват действена, физическа подкрепа. „акат н€кой да ги подбутне и да предприеме действи€ вместо т€х. „акат н€кой друг да поеме отговорност. Ќе това е подкрепата, ко€то тр€бва да ви даде жената. Ќе в хармонични€, партньорски съюз. ∆ената е тази, ко€то ще подкрепи решени€та и действи€та ви - но на духовно ниво. ∆ената е тази, ко€то ще ви вдъхне сили и увереност, ко€то ще бъде до вас и ще ви подаде ръка, дори да се спънете и ще продължава да в€рва във вас. Ќо н€ма да свърши работата вместо вас.

≈дин от основните проблеми на съвременните връзки е именно объркването на гореописаните енергии. ∆ените започнаха да подражават на мъжки€ прицип и да се опитват да изземват функциите му. ћъжете интегрираха твърде гол€ма част от женското начало в себе си и там н€къде.. по средата - енерги€та замр€, спр€ да се движи, обърка природно зададените посокиЕ и от там насетне тръгнаха всички неразбирателства. Ќе е ли време най-сетне мъжкото да престане да робува на измислените стереотипи, да се бори със себе си и да се втурва хаотично в безмислени битки,Едокато в същото време се лута, страда и търсиЕ? ј да признае и опознае най-сетне женското начало в себе си. » женското да спре със своите битки за надмощиеЕ тези игри сме ги играли вече - и от двете страни.

¬реме е за единение. «а баланс и партньорство. «ащото само тогава сме цели, съвършени. »н и ян, —ветлина и “ъмнина, —лънце и Ћуна, ƒух и ƒуша, ћъжко и ∆енско. ¬сичко е едно. » е време да се осъзнае и работи в ≈ƒ»Ќ-≈-Ќ»≈. “ук и —ега.

(автор: ћартина √енкова-»ванова, източник: svoizbor.com)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.