Home  ак да преживе€ изнев€рата?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В jenite.net   

 ак да преживе€ разд€лата?Ќа всеки му се е случвало (да се раздел€) и не е лесно, но такъв е живота. ƒокато прежив€вах една от разделите в мо€ живот, открих тези въпроси и отговори. Ќе знам кой е автора, но всичко казано е толкова близко до всеки от нас. »скам да го сподел€!

√ениален пълководец е онзи, който може с мирни средства да избегне войната.

Ќай-напред тр€бва да уточн€, че н€ма такова пон€тие като "лош човек". »ма само лоши съчетани€ от хора. «а съжаление пон€кога и ние ставаме част от такива съчетани€. » пон€кога го осъзнаваме твърде късно.

 акво е разд€лата?
–азд€лата представл€ва загуба. «агубата на близък човек, любима вещ или жадувана перспектива.  огато загуб€ нещо, което съм превърнал в част от себе си, болката е изключително остра и осезаемо физическа. —€каш с остър нож са отр€зали ръката ми. “рудно е да се раздел€ дори с непотребни вещи, които са ми скъпи, само защото съм свикнал с присъствието им. ’ил€ди пъти по-трудно е да откъсна от себе си обичан човек, с когото са свързани най-красивите ми и щастливи прежив€вани€.

¬секи ден прежив€вам разд€ла. Ќ€кои раздели са ежедневни и незабележими.  огато изхвърл€м празната кути€ от цигари, аз се раздел€м с не€ завинаги. “€ вече е празна, н€ма никаква стойност и веднага след това си купувам нова, пълна и изобщо забрав€м за старата. “€ н€ма никакво значение за мен. —лед десет секунди вече не помн€ нищо за не€.  огато изхвърл€м изхабени дрехи, вече изпитвам различими чувства. ѕред очите ми минават спомени как съм ги купил, къде съм ги носил, кога съм ги обличал. »зпитвам лека тъга, но съм напълно спокоен, защото дрехите се смен€т сравнително често, а и имам десетки различни.  огато се раздел€м с при€тел, който заминава на дълъг път, вече емоциите са значително по-силни от разума и болката е реална. ћакар да знам, че след месеци или години пак ще го вид€, той е станал малка част от мен и знам, че тази част ще потъне в забвение за известно време. ј във времето, в което се раздел€м с любими€ човек, не мога нито да мисл€, нито да знам какво ще прав€ сега. “огава силната физическа и емоционална разруха взима връх над всичко и ме остав€ парализиран за дълго време. –азд€лата е страдание. —траданието е познание. — вс€ка разд€ла ставам все по-зр€л. ќт тук насетне ще говор€ само за разд€лата с любими€ човек.

Ќа кого се случва?
—лучва се на всекиго. »мам при€тели, които завършиха по 5 или 6 дълготрайни връзки с разд€ла. јз сами€т съм се раздел€л 2 пъти. —ред най-близките ми стотина души все още има 3 двойки, които са заедно от над 10 години. ћладите хора се раздел€т много по-често и по-болезнено от зрелите.

 олко често се случва?
¬секи човек има индивидуални качества. ѕри мен разд€лата се случи на 2 пъти през 4-5 години. Ќа теб може да случи по-скоро или пък никога. “ова до гол€ма степен зависи от теб и човека до теб, а пон€кога обсто€телствата са решаващи. “ака или иначе знаците, които предсказват една разд€ла трудно се разпознават, ако не си подготвен.

«ащо се случи на мен?
¬ това н€ма логика. ƒнес се случва с мен, утре ще се случи с най-добри€ ми при€тел, точно този, от когото най-малко съм очаквал. “ова, че прежив€вам разд€ла, не ме прави по-несъвършен и по-различен от другите. Ќапротив: доказва, че съм най-нормален човек.

ћожеше ли да не се случи?
ƒа. јко уме€ да виждам признаците, ще разбера, че разд€лата наближава. —трастта, ко€то влагам във връзката си, не може да се поддържа без да се полагат усили€. ѕон€кога това измор€ва. ѕон€кога ежедневната инерци€ взима връх над страстта и това става незабел€зано.  огато се бор€ за една връзка, напр€гам всичките си сили. Ќе е възможно непрекъснато да го прав€. «апочвам да отслабвам силите си и да си давам почивки, в любовта се по€в€ват празнини и те постепенно стават все по-големи. ќгън€т може и да се поддържа умерен, защото големи€т пожар изхаб€ва запасите от страст много по-бързо. Ќо, без да наливам масло, огън не става. јко допусна близки€т човек да се превърне в част от мебелировката, връзката е обречена.

‘атално ли е?
Ќе. ‘атална е само смъртта. “ова, което не ме убива, ме прави по-силен.  олкото и дълбока и красива да е била една връзка, разд€лата вече се е случила. ќт тук насетне пред мен сто€т само 2 задачи: да се възстанов€ и да запаз€ всичко ценно, което ми е дала току-що отишлата си любов.

ўе оцеле€ ли?
ƒа. Ќай-напред ще откри€ каква неподозирана сила имам в себе си. –азбира се, че ще е трудно. ћного по-трудно, отколкото очаквам. ўе има дори моменти, в които ще се питам дали си струва. ƒа, струва си. –азд€лата е болезнено изжив€ване, но макар и бавно, болката отшум€ва и на нейно м€сто, също така бавно, се настан€ва щастието. “очно както след вс€ка зима идва пролет и след всеки залез има изгрев.

«ащо ме боли?
Ћюбими€т човек е най-близкото същество. — него съм сподел€л най-съкровените си желани€ и очаквани€. ¬ него съм намирал най-гол€ма опора и съм изпитвал най-силната в€ра. »зведнъж всичко това рухва. Ќеочаквано и обикновено не по най-красиви€ начин. ћоже и да се чувствам излъган, измамен, опетнен, омърсен. ¬ това н€ма нищо нередно. ≈динствени€т начин да преодоле€ болката, е да й се отдам. —траданието не е срамно нещо. „овек, който страда, е достоен за уважение.

ƒруги€т ми липсва!
ƒо съвсем скоро огромната част от живота ми е била изпълнена със смисъл, който сега липсва. »зведнъж съм се озовал насаме със себе си и с огромна дупка време. —ъвсем естествено е желанието ми да се върна към предишното състо€ние. “ова трае дълго.  олкото по-бързо осъзна€, че връзката е приключила, толкова по-лесно ще преодоле€ липсата.

 олко ще продължи?
 олкото по-дълбока и щастлива е била една връзка, толкова по-дълго трае болката от разд€лата. Ќ€ма да задържам страданието в себе си. Ќ€ма да се кри€ от сами€ себе си. ўе страдам на вол€, защото докато не изтече и последната сълза, причинена от разд€лата, болката ще продължи да ме раз€жда. Ќ€ма срокове, но страданието р€дко продължава и половината от продължителността на самата връзка.

 ак да се държа пред при€телите?
ўе се държа откровено. Ќе, за да парадирам с болката си. Ќе, за да търс€ съжалението и състраданието на околните. Ќ€ма нищо нередно в страданието. “о ме изгражда наново и ме прави по-зр€л. » ще помн€: разд€лата не означава, че съм недостоен за любов. ўе търс€ опора в старите при€тели и никога в родителите си. Ќе се иска от мен да съм силен точно сега. Ќапротив, ще бъда слаб и н€ма да се прав€ на велик, защото лъжа само себе си.

ћога ли да превъзмогна липсата?
ƒа. —лед разд€лата ми се струва, че такава непоносима болка и липса никога н€ма да изчезне. ¬ началото ще ми е трудно и ще ми изглежда невъзможно. Ќо в живота има много други неща освен изчезналата любов. “е изглеждат дребни и незначителни, но това са моите сламки сега, ще се хвана се за т€х и н€ма да се удав€.

–едно ли е да страдам?
–азд€лата сама по себе си е страдание и болка. “ова, което не е редно, е да се прикривам и да си придавам излишна сила.

—рамно ли е да страдам?
 акто не е срамно да бъда щастлив, така не е и срамно да бъда нещастен. Ќе е срамно да съм изоставен, не е срамно да съм отхвърлен. —рамно е само да се прав€, че н€ма нищо и да та€ болката в себе си, усмихвайки се нелепо, за да не притесн€вам околните.

 акво да прав€, за да не страдам?
≈динствени€т начин да спра да страдам е да изстрадам болката докрай.

¬ремето лекува ли?
¬ремето е най-верни€т ми съюзник сега. Ќай-болезнено е самото осъзнаване на разд€лата. ќттам насетне с всеки минал ден болката намал€ва и наново се отвар€м за щастието.  олкото и бавно да се случва това, каквито и усили€ да полагам, тр€бва да мине време, за да заличи лошите спомени и силната болка.

 ой е виновен?
» двамата поравно. ƒруги€т си тръгна, но дори и да не съм го прогонил аз, нали го оставих да си отиде, с€каш това се случва на кино или на н€кой друг. —ъс сигурност обаче да го обвин€вам е по-лесно и по-леко в началото. ƒори е за препоръчване, за да мога да оцеле€ и да се възстанов€.  огато стана отново силен, мога да му прост€ всичко и да бъда честен със себе си. «ащо не се запитам кой беше виновен за щастливите мигове заедно? » двамата поравно.  акто и при разд€лата. » не си мисл€, че него не го боли. Ѕоли го със сигурност.

 акво не направих?
 аквото и да съм пропуснал да направ€, за да предотврат€ разд€лата, вече е късно. ¬последствие ще вид€ всички свои пропуски, но н€ма да се укор€вам, ще си извлека поуки и н€ма да съжал€вам за нищо.

 акво направих?
«а разд€лата н€ма конкретна причина. Ќе може едно събитие, колкото и значимо да е то, да отблъсне любими€ човек. Ќеща като лъжа, изнев€ра, скандал или пи€нска вечер могат да бъдат само поводи натрупаната през времето енерги€ да се отприщи. Ќай-важното, независимо какво прав€, любими€т човек може да вижда в него предимно лошото или предимно доброто, в зависимост от това дали вече е решил да се разделим или напротив.

ћрази ли ме?
Ќе. јко демонстрира омраза, зна€, че това е фалшиво. ƒори и да не ме е обичал дълбоко и отдадено, както в мен, така и в него в крайна сметка остават само хубавите спомени. ѕон€кога може да ми се струва, че ме мрази, но истината е, че у него винаги ще остане частица топлина от щастието, което сме изпитвали заедно.

«ащо не ми каза по-рано?
“емата за разд€лата е много трудна за сподел€не и винаги се изб€гва до последно. ѕочти никой не е склонен да предупреди любими€ си, че нещо не е наред във връзката. ƒори и тези, които се осмел€ват да го стор€т, не винаги избират подход€щи€ тон. Ќо истина е, че когато в една връзка има диалог, много недоразумени€ се пресичат още в зародиш, преди да са се превърнали в крупни проблеми.

—вободата ли е по-важна?
јко гледам на връзката като на задължение или ограничение, разд€лата е предопределена. Ќ€ма по-свободен човек от влюбени€. Ћюбовта наистина освобождава, разкрепост€ва, дава сила и вол€ за всичко. ƒа се изтъква необходимостта от свобода като причина за разд€лата, е само оправдание и прикриване на сериозните причини.

 акво да прав€ след разд€лата?
–азд€лата поражда силна загуба на доверие и надежда. »зведнъж всичко около мен губи смисъл и значение. »ска ми се да промен€ обстановката, да се пресел€ другаде или поне да се захвана с нови неща, които ще ми помогнат да преживе€ болката.

 ак да живе€ без други€?
 акто дойде. Ќе мога да се напр€гам да измисл€м стратегии, защото съм поразен от страдание и защото каквото и да реша, ще е силно повли€но от емоциите ми, а сега не мога да си позвол€ да прав€ грешки, които още повече ще ме задълба€т. “ака или иначе ще тр€бва да живе€ без други€, ще прав€ просто това, ще живе€.

ƒа пътувам?
ƒа. ѕътуването внас€ много нови впечатлени€ и настроени€. ѕътуването не е само разсейване, а себеопознаване.

ƒа работ€?
ћакар да н€мам никакво настроение да работ€, ежедневните задължени€ ме връщат към реалността и ми дават усещането, че поне с нещо сега съм полезен. Ќамирането на нова работа н€ма да е лесно, но новите предизвикателства ще отклон€ват вниманието ми и ще ми помагат да забрав€ болката.

ƒа търс€ ли нова връзка?
ћоже би тр€бва да се довер€ на мъдростта "клин клин избива". Ќо в момента ми е много трудно да си събера съзнанието за нова връзка. ¬се едно, току-що превързал раните си от изгар€не, да търс€ нов огън. Ќо ако ми се удаде случай, не бих пропуснал новата любов , с нейна помощ по-лесно ще превъзмогна болката. Ќовата връзка може и да е само жертвено агне, но може и да се окаже по-силна от току-що изгубената.

ƒа се опитвам ли да го върна?
Ќе. ¬ече си из€сних този въпрос.

ƒа промен€ ли външността си?
“очно сега ми се иска да промен€ всичко, което ми напомн€ за изгубеното щастие. Ќай-лесно е да промен€ външността си. ќт това н€ма гол€ма полза, но е добър знак, че се опитвам да преодоле€ болката. ѕодстригването на косата, см€ната на стила на обличане, постав€нето на обеци или татуировки са първите неща, които ми хрумват. Ќ€кои от т€х ще направ€ още днес, за други ще си помисл€.

ƒа промен€ ли жилището?
ƒа. ¬сичко в старото ми жилище напомн€ за него Ц стените, прозореца, гледката, звуците. ѕри първа възможност ще се премест€ другаде, за да започна на чисто. “ова ще ми помогне. јко остана на старото м€сто, спомените и болката ще имат много повече причини да се по€в€ват.

ƒа отида другаде?
Ќе. “ова, че съм загубил един скъп човек не означава, че тр€бва да загуб€ всичките си при€тели изведнъж, отивайки в друг град или държава. Ќе съм чак толкова силен, че да започна всичко съвсем отначало, без никакви опорни точки.

ƒа се самоуби€?
 атегорично Ќе. —амоубийството не е желание да залича себе си, а желание да залича света, който ми причин€ва болка. Ќо освен страданието в момента, има и толкова красиви и при€тни неща, които ме очакват, че дори не си и помисл€м за самоубийство.

Ќадеждата?
Ќе мога заради една разд€ла, била т€ и разд€лата на живота ми, да изгуб€ надежда за живота си въобще. “р€бва да съхран€ надеждата си, че пред мен сто€т щастливи събити€, нови емоции и неочаквани красиви моменти. Ќад€вам се, че отсега насетне хубавото в мо€ живот предстои.

ѕрошката?
—м€там, че докато не оневин€ други€, докато не му прост€ всичко, н€ма да мога да се отърва от болката. ўе напрегна силите си, за да прост€ всичко от дъното на душата си, защото само така ще мога да продължа на чисто.

¬€рата?
ўе запаз€ в€рата си. ¬€рата в доброто, в любовта и в щастието. —амо ако силно в€рвам в т€х, те съществуват. »згуб€ ли в€рата си сега, никога н€ма да мога да изпитам любов и щастие отново.

Ћюбовта?
Ћюбовта се по€в€ва и изчезва по неведоми пътища. ѕресреща ме неочаквано, изпълва живота ми със смисъл и радост, държи ме на гребена на вълната. ј сетне изчезва без предупреждение, остав€йки ме унищожен и съсипан. Ќо само любовта може отново да ме издигне на крака и да възроди щастието у мен.

 ак да се държа с други€?
 акто дойде. Ќ€ма да се насилвам да го отблъсквам с всички средства, нито ще се насилвам да го привличам обратно към себе си. ўе се държа естествено Ц без да влагам стратегии в поведението си, без да се прикривам. » н€ма да го мраз€, защото очевидно и за двама ни е по-добре да се разделим.

ƒа останем ли при€тели?
ƒа. јко можем да запазим известни добри отношени€, в това н€ма нищо лошо. ¬се пак аз съм бил посветил сърцето, душата и живота си на този човек. —ега мога да му дар€ поне при€телството си. —тига така да се чувствам.

ƒа го допусна ли обратно?
 ойто ме е предал веднъж, ще го стори повторно. ƒа се опитвам да възвърна предишното щастие, е наивно.  олкото по-бързо се откажа от иде€та за втори опит, толкова повече болка ще си спест€. ƒори и да се разкъсвам от желание да се върна обратно, ще мобилизирам всичките си сили и н€ма да се изкушавам. ўе срежа с нож миналото и ще гледам само напред.

¬с€ко зло за добро?
Ќародната мъдрост е красиво формулирана. ≈динствени€т начин да се науча да се бор€ с неочакваните трудности, е те да ми случват. — вс€ка прежив€на болка ставам все по-силен и по-зр€л. ÷ената е висока, но ако това не се беше случило, можех да остана сл€п за много важни неща в живота. ќттук насетне ще преодоле€ болката, ще си извад€ поуки и в следващата връзка ще влагам повече усили€. «а да изпитам по-дълбока любов и по-пълно щастие. » за да не допусна дребните различи€ да прераснат в сериозни проблеми, които да доведат до разд€ла.

» отново ще обичам!

(източник: jenite.net. ѕубликувана с разрешение)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
0 #14 —ашо 2013-12-29 10:02
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
0 #13 —ашо 2013-12-29 10:01
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+4 #12 ванина 2013-11-05 06:43
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-2 #11 ali 2013-08-19 10:15
4etvrti den otkakto mujut mi izneveri dva dena s neq ise vurna rasmislil as sum mnogo naranena no mu prostix no mi padna kato grum ot qsno nebe no trqbva damu prostq v imeto na decata razklaiva sev 4oveka vseki gre6i v jivota nesme bezgre6ni
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+19 #10 √еорги 2012-12-20 09:11
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
-5 #9 Ќ€кой 2012-09-12 05:51
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+5 #8 “еди 2012-08-04 22:51
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
 
 
+7 #6 Perone Perone 2011-09-14 14:37
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+20 #5 Dr. Quinn 2011-09-13 23:02
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.